Boschveld

Aan de noordwestzijde van de spoorzone is een pareltje gelegen: de wijk Boschveld. Voor veel mensen onbekend. Toch ontdekken steeds meer mensen deze leuke en gevarieerde woonwijk in de buurt van het station. De ontwikkeling van deze wijk startte in de jaren ’30 van de vorige eeuw met de bouw van het Veemarktkwartier en de industrie aan de Parallelweg. Monumentale bebouwing en de twee spoorrails (de stamlijntjes) herinneren aan deze tijd. Na de oorlog werd de rest van Boschveld gebouwd: strakke woonblokken, afwisselend met winkels, scholen, een kerk en de Afvalstoffendienst. 

Ruim 10 jaar geleden waren sommige delen toe aan vernieuwing. Samen met de wijkraad OBB en andere belanghebbenden is het wijkplan Boschveld beweegt! opgesteld en werd gestart met de gefaseerde aanpak van de wijk. Niet alleen fysiek door renovatie, sloop/nieuwbouw en een herinrichting van de openbare ruimte, maar ook sociaal met de komst van de Brede Bossche School, de Copernikkel en bijvoorbeeld de FietsWerkplaats of de Boschveldtuin. 

Een nieuw hart

De laatste jaren is vooral gewerkt aan een nieuw Hart van Boschveld. De Afvalstoffendienst is verplaatst, op het terrein aan de Paardskerkhofweg en de omgeving staan nu prachtige woningen en is een groot deel van het Groene Hart aangelegd. Op dit moment wordt volop gebouwd op de oude locatie van basisschool ’t Boschveld aan de Celsiusstraat. Op deze plek worden dit jaar 44 nieuwe woningen opgeleverd. De voormalige pastorie wordt verbouwd tot woning.

Plattegrond Boschveld

Oude Vlijmenseweg

Nieuwe woningen in ‘Vlek 21’

Na het Hart van Boschveld wordt een ander gebied aangepakt: ‘Vlek 21’. Aan de groenzone langs de Oude Vlijmenseweg staan 153 appartementen die de komende jaren door BrabantWonen vervangen worden door nieuwbouw. Ook de openbare ruimte en een bouwblokje met 4 woningen aan de Copernicuslaan worden aangepakt. Uitgangspunt voor het nieuwe plan was het wijkplan Boschveld beweegt! maar ook het programma Spoorzone en het nieuwe beleid ‘Groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch’. Doel? Een groen plan met ruimte voor waterberging en totaal 211 nieuwe sociale woningen. 
 

Groen en klimaatbestendig

We zorgen ervoor dat de openbare ruimte groen en klimaatbestendig wordt. Dit doen we door ruimte te reserveren voor waterberging. Tijdens hevige piekbuien wordt het regenwater hier verzameld en binnen een paar dagen opgenomen in de bodem. Ook is er ruimte voor extra groen, met name op de pleinen ten zuiden van de nieuwbouw. De bestaande bomen en beplanting worden vrijwel allemaal behouden. 

Start fase 1

Het plan wordt waarschijnlijk in 4 fases uitgevoerd, waarbij telkens 2 appartementengebouwen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Voor fase 1 zijn alle vergunningen geregeld en er is gestart met de sloop. Start bouw van de twee nieuwe appartementengebouwen langs de Copernicuslaan is waarschijnlijk eind 2021.

Toelichting Vlek 21

Wilt u een toelichting op het plan voor Vlek 21? Kijk en luister naar de presentaties op YouTube door op onderstaande links te klikken:

Bestemmingsplan Vlek 21

Om de rest van het plan te kunnen uitvoeren, is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan ‘Vlek 21 Boschveld’ regelt waar de nieuwbouw komt en wat de bouwhoogte wordt, maar ook de functie van de aangrenzende openbare ruimte. Het is de planologische vertaling van het bouwplan dat begin 2020 is besproken met de omgeving. Dit betekent dat nog steeds wordt uitgegaan van 4 bouwlagen aan de kant van de bestaande woonwijk en 7 lagen op de koppen in de parkzone langs de Oude Vlijmenseweg.

Corpernicuslaan

Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vlek 21 Boschveld’ ligt met ingang van maandag 21 juni tot en met 2 augustus 2021 ter inzage. Tijdens deze periode is het mogelijk om een reactie te geven, ook wel zienswijze genoemd.

Wil je het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien? Of informatie hoe u een zienswijze kunt indienen? Dat kan op het stadskantoor (vanwege corona uitsluitend op afspraak: 073 - 615 51 55). De stukken zijn op de website van Ruimtelijke Plannen digitaal in te zien of kijk op www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen (onder het kopje 'Ruimtelijke plannen in procedure'). 

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde geluid ter inzage

Zowel de bestaande, te slopen bebouwing als de nieuwbouw vallen binnen de geluidcontour van bedrijventerrein De Rietvelden. Voor nieuwbouw gelden echter strengere geluideisen dan voor bestaande bebouwing. De appartementen met een hogere geluidbelasting krijgen geluidmaatregelen aan de gevel en/of balkon. Ook is er een zogenaamde ‘Hogere grenswaarde geluid’ nodig.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf maandag 14 juni tot en met 26 juli 2021 ter inzage. Tijdens deze periode is het mogelijk om een reactie te geven, ook wel zienswijze genoemd.

Wil je het ontwerpbesluit inzien? Of informatie hoe u een zienswijze kunt indienen? Dat kan op het stadskantoor (vanwege corona uitsluitend op afspraak: 073 - 615 51 55). De stukken zijn ook op de website van Overheid.nl digitaal in te zien.