Overzicht andere fondsen

Regionale en provinciale fondsen

Brabant C | www.brabantc.nl 
Met het investeringsfonds Brabant C stimuleert de provincie Noord-Brabant dat in de toekomst in Brabant meer kunst en cultuur van nationaal en internationaal niveau te zien en te beleven is. Brabant C heeft drie kerntaken: het verbinden van de personen en organisaties achter culturele initiatieven, het aanjagen van kansrijke initiatieven en het financieren van bijzondere culturele projecten.

Hermes Netwerk www.hermesnetwerk.nl 
Een Bosch fonds: alleen mogelijk om te vragen door organisaties (stichting, vereniging, etc.).

Het Goudhaantje Vught | www.goudhaantjevught.nl
Stichting Het Goudhaantje steunt (instellingen met een Anbi-status die zich inzetten voor) projecten en activiteiten op het gebied van kunst, folklore, natuur, sport en cultuur ten behoeve van de jeugd woonachtig in de gemeente Vught.  

Jeugdfonds Sport & Cultuur | ’s-Hertogenbosch & Vught | www.jeugdfondssportencultuur.nl 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch-Vught betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Kunstloc Brabant | www.kunstlocbrabant.nl 
Een overzicht met verschillende financieringsinstrumenten.

Leyefonds | www.leyefonds.nl
Stichting Leye Fonds heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van kerkelijke, culturele en maatschappelijk betrokken instellingen en andere algemeen nut beogende instellingen alsmede het bijdragen aan de ontwikkeling van personen op de genoemde gebieden. In de praktijk hanteert de stichting de regel dat de ontvanger een relatie moet hebben met de regio rond Helvoirt, of, als tweede prioriteit de Provincie Noord Brabant. Pas in derde instantie zijn toezeggingen mogelijk buiten deze provincie.

Mr. Paul de Gruyter Stichting | www.pauldegruyter.nl
De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt initiatieven, projecten of ideeën met een godsdienstig of cultureel doel in ’s-Hertogenbosch en de Meierij. De Meierij is vooral het gebied afgegrensd tot de steden Waalwijk, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Meierijstad en Oss.

Mingus Fonds | www.cultuurfonds.nl/fonds/mingus-fonds 
Het Mingus Fonds wil vernieuwende, avontuurlijke en uitzonderlijke muziekprojecten mogelijk maken in Noord-Brabant.

SOCH | www.soch.nl
De stichting ondernemersfonds centrum ’s-Hertogenbosch verenigt de winkels en horeca in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Het fonds wordt door het bedrijfsleven zelf gevoed om daarmee concrete projecten financieel te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het kwalitatief verbeteren van het vestigingsklimaat en de veiligheid om zo de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het centrum te verbeteren.

Vereniging Sociëteit Casino www.vsc-db.nl
De Vereniging Sociëteit Casino (VSC) als vereniging voor theater én fonds voor cultuur voelt zich al bijna 200 jaar sterk betrokken bij de podiumkunsten in ’s-Hertogenbosch en directe omgeving. Dat uit zich niet alleen in het organiseren van voorstellingen voor de leden, maar ook door het ondersteunen van uiteenlopende initiatieven op het terrein van podiumkunsten voor de inwoners van de stad.

Landelijke fondsen

Amarte Fonds │www.amarte.nl
Het Amarte Fonds is van particulieren die de kunsten een warm hart toedragen. Zij willen talentontwikkeling uit allerlei geledingen van de maatschappij stimuleren. Niet alleen door het beschikbaar stellen van financiële middelen. Waar mogelijk bieden ze ook begeleiding, kennis en ervaring. Kunstenaars en culturele instellingen kunnen bij Amarte terecht voor ondersteuning van projecten binnen de disciplines theater, film, muziek, beeldende kunst en literatuur. Maar ook voor interdisciplinaire projecten.

Ammodo | www.ammodo.org 
Ammodo biedt ruimte aan de ontwikkeling van kunst, architectuur en wetenschap. Daarom ondersteunt Ammodo toonaangevende kunstprojecten, initiatieven in sociale en ecologische architectuur en hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

Bank Giro Loterij Fonds | www.bankgiroloterijfonds.doen.nl 
Dit fonds steunt kunst -en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen. Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven.

Blockbusterfonds | www.blockbusterfonds.nl
Het Blokbusterfonds is er voor grote culturele projecten van hoge zakelijke en artistieke kwaliteit en biedt financiële ondersteuning op marketinggebied. Dat kan op twee manieren: Met een renteloze lening ter financiering van aanvullende marketingactiviteiten, of – in het geval van een eigen extra investering in marketing - middels een garantiebijdrage bij achterblijvende inkomsten.  

BNG Cultuurfonds | www.bngbank.nl/cultuurfonds
Dit fonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur. Hiermee wil het fonds graag nieuwe projecten van de grond krijgen of een nieuw element in een bestaand project een kans geven. Het BNG Cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeldstellend karakter hebben. Voor alle projecten geldt dat ze inhoudelijk bijzonder moeten zijn. Voor erfgoed geldt daarnaast dat er ook een duidelijke verbintenis, een historische relatie, moet zijn met plaats of regio. Lokale of regionale inbedding is bij aanvragen op het vlak van erfgoed extra relevant vanwege de verbondenheid met een plek. Aanvragen moeten ook getuigen van een heldere publieksvisie. Neem bij voorkeur vooraf contact op met de secretaris, Mat Meijs, tel. 070 - 37 508 37.

BPD Cultuurfonds | www.bpdcultuurfonds.nl 
BPG Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte.

De Gravin van Bylandt Stichting | www.bylandtstichting.nl 
De Gravin van Bylandt Stichting steunt projecten en initiatieven op het gebied van muziek, theater, dans en musea. De stichting hecht veel waarde aan het behouden en stimuleren van kunst en cultuur in Nederland. Tentoonstellingen en projecten van musea, die geregistreerd zijn in het Museumregister, komen in aanmerking voor een bijdrage. Daarnaast steunt de stichting festivals en professionele gezelschappen op het gebied van muziek, ballet, toneel en beeldende kunst. Er gaat extra aandacht uit naar startende gezelschappen en kunsteducatie.

De Stichting Gilles Hondius Foundation | www.gilleshondiusfoundation.org/nl
Doel van de stichting is de bevordering en ondersteuning van kunstbeoefening en wetenschappelijk onderzoek. De Gilles Hondius Foundation heeft een voorkeur voor kleinschalige projecten waarbij hun bijdrage echt uitmaakt om het doel te bereiken.

De Turing Foundation | www.turingfoundation.org
De Turing Foundation wil zoveel mogelijk mensen in Nederland laten genieten van kunst. Door het ondersteunen van projecten op het gebied van muziekeducatie, met name projecten waarbij wordt samengewerkt met scholen, wil de foundation zoveel mogelijk kinderen in Nederland op een actieve manier laten kennismaken met muziek. Ook ondersteunt de Turing Foundation Nederlandse musea bij het realiseren van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst. Daarbij ligt de nadruk op het in Nederland tonen van bijzondere buitenlandse bruiklenen. De Turing Foundation verzoekt aanvragers om eerst contact op te nemen, voordat ze een aanvraag indienen.

De Versterking | www.de-versterking.nl
De Versterking biedt financiële steun aan wensen, ideeën en initiatieven van instellingen op het gebied van cultuur(educatie) en natuurbehoud waarmee zij hun bereik vergroten, hun aanbod verdiepen en hun kwaliteit versterken. Doel hiervan is o.a. kansen geven aan jonge makers die nieuw repertoire ontwikkelen, ondernemerschap in de theatersector bevorderen en het bevorderen van toneelschrijfkunst, verdiepende leesbevorderingsprojecten en kunsteducatief aanbod. 

De Vriendenloterij | www.vriendenloterij.nl/over/aanvraag-indienen
De VriendenLoterij steunt naast organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen ook organisaties die zich inzetten voor cultuur zoals musea, monumenten en theater.

Dorst VPRO | www.vpro.nl/dorst
Dit is het audiovisuele lab voor vernieuwing bij de VPRO voor makers van tussen de 20 en 34 jaar. Dorst ontwikkelt en probeert programma-ideeën en online-formats uit, maakt podcastseries, korte documentaires en realiseert sporadisch ook een fictieproject. Vanwege het beperkte budget van Dorst doe je er verstandig aan om geen plannen voor al te grote projecten in te dienen.

DigitAll | cultuurloketdigitall.nl
Cultuurloket DigitALL is een initiatief van de partijen die in 2020 vanwege de coronacrisis het noodfonds Kickstart Cultuurfonds hebben opgericht. Deze fondsen zetten hun samenwerking voort in de vorm van een driejarig programma rondom de toepassing van digitale technologie voor publiek. Tijdens de coronacrisis hebben veel podia, producenten en musea digitale technologie gebruikt om het contact met het publiek te behouden en te versterken. Cultuurloket DigitALL helpt culturele instellingen om de kansen die digitale technologie biedt te blijven verzilveren met donaties tot €250.000 en door kennisdeling.

Dioraphte | www.dioraphte.nl
Dioraphte ondersteunt projecten en activiteiten in de professionele podiumkunsten: muziek en muziektheater (alleen klassiek en jazz), dans, theater, gemengde podiumkunstenfestivals en veelbelovende nieuwe initiatieven in de podiumkunsten. Daarnaast ondersteunt Dioraphte enkele film- en literatuurfestivals met een regionaal en/of landelijk bereik.

Fonds voor Cultuurparticipatie | www.cultuurparticipatie.nl   
Dit fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.  Aandachtsgebieden van het fonds zijn Cultuureducatie, Kunstparticipatie, Ouderenparticipatie en Immaterieel Erfgoed.  

Fonds voor Cultuurparticipatie Aanloopregeling | www.cultuurparticipatie.nl
Deze regeling stimuleert het culturele en het sociale domein om beter samen te werken. Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de aanloopregeling 'Samen cultuurmaken verbreden' wellicht geschikt hiervoor. 

Fonds Sluyterman van Loo | www.fondssluytermanvanloo.nl 
Fonds Sluyterman van Loo is een ouderenfonds dat het levensplezier van ouderen stimuleert door initiatieven voor kunst en verbinding te financieren. Daarom betaalt Fonds Sluyterman van Loo mee aan initiatieven voor ouderen (vanaf 70 jaar) in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk die aansluiten bij deze doelstellingen. Denk aan het organiseren van ontmoetingen, inspirerende gesprekken of leerzame en creatieve activiteiten.

Filmfonds voor filmmakers | www.filmfonds.nl
Het Nederlands Filmfonds geeft filmmakers in Nederland subsidie voor het ontwikkelen, maken en verspreiden van films.

Fonds 1818 | www.fonds1818.nl  
Het fonds steunt jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie door het doneren van geld voor de uitvoering van projecten en het verstrekken van leningen. Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is. Aanvragende organisatie mag geen winstoogmerk hebben. vier aandachtsgebieden: Zorg en welzijn, Natuur en milieu, Kunst en cultuur, Educatie, Duurzaamheid en Jeugd.

Fonds 21 | www.fonds21.nl 
Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen om daarmee een impuls te geven aan de verschillende sectoren binnen Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

Fonds Podiumkunsten | www.fondspodiumkunsten.nl  
Het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst. Bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering, culturele diversiteit bij kunstenaars, gezelschappen en podia. Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het Fonds Podiumkunsten.

Fonds ZOZ | www.fondszoz.nl
Dit fonds zoekt en ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. De focus ligt op projecten die gericht zijn op het verminderen van extremisme, polarisatie en radicalisering. 

Gieskes-Strijbis Fonds | gieskesstrijbisfonds.nl
Gieskes-Strijbis Fonds steunt projecten op gebied van kunst & cultuur, natuur en milieu, democratie & rechtsstaat en medische wetenschap. Het fonds zette zich binnen kunst en cultuur o.a. in voor de ontwikkeling van (samen)werkmethoden voor kunstenaars onderling en met hun omgeving.

Hendrik Muller Fonds | www.mullerfonds.nl 
De stichting ondersteunt jonge, veelbelovende Nederlanders financieel in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding). Daarnaast subsidieert het fonds diverse culturele doelen van landelijke betekenis.

Het Cultuurfonds | www.cultuurfonds.nl
Dit fonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Werkterreinen: zijn: podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis en letteren en natuurbehoud. Stichtingen, verenigingen en - in bijzondere gevallen - personen kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan projecten.

Iona Stichting | www.iona.nl  
Het doel van Iona Stichting is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Uitgangspunt is het antroposofische wereldbeeld. De Stichting richt zich op initiatieven van algemeen nut. Bij haar besluiten laat zij zich met name inspireren door antroposofie, de religieuze dimensie van het leven en door de kunst. 

Jaap Harten Fonds | www.jaaphartenfonds.nl 
Het Jaap Harten Fonds geeft steun aan monografieën op het gebied van beeldende kunst, decoratieve kunst, literatuur, architectuur, muziek en toneel in Nederland van eind 19e eeuw tot heden. De steun wordt op twee manieren gegeven: in auteursstipendia (onderzoek beurzen voor maximaal 4 jaar) of in de ondersteuning van een boekproductie. Ook documentaires, films, websites en de verwerving en bewerking van archieven komen in aanmerking voor ondersteuning.

Janivo Stichting | www.janivostichting.nl 
Dit is een particulier vermogensfonds dat financiële steun verleent aan initiatieven gericht op de ontwikkeling van een samenleving, met als doel achterstandsituaties te verlichten en (nieuwe) kansen te creëren. De drie categorieën waarop Janivo Stichting zich richt zijn: Jongeren & maatschappij, Jongeren & cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. Janivo Stichting heeft voorkeur voor projecten waarbij Janivo een voortrekkersrol kan vervullen, die leiden tot maatschappelijke vernieuwing, die uitgaan van eigen kracht en zelfregie, waaruit sociaal ondernemerschap spreekt en projecten waarbij ook aandacht is besteed aan andere financiële middelen dan donaties van fondsen (eigen bijdragen van deelnemers, verkoop van producten, subsidie, crowdfunding etc.).

Keep an Eye Foundation www.keepaneye.nl
Keep an Eye - oog voor jong en creatief talent: is een stichting, opgericht door particulieren die geloven in de kracht van creativiteit en kunst . Niet alleen om daar van te genieten, maar vooral als uiting van de kunstenaar of muzikant zelf. Je hele persoonlijkheid en creativiteit tot uitdrukking brengen in beeld en/of geluid, daar gaat het om! Keep an Eye is om meer dan één reden een 'bevlogen' stichting. 

Kersjes Fonds | www.hetkersjesfonds.nl  
Het Kersjes fonds is een particulier stimuleringsfonds en steunt het Nederlandse muziekleven jaarlijks door toekenning van prijzen en beurzen aan talentvolle musici en subsidies voor bijzondere projecten en originele initiatieven.

Lira Fonds | www.lira.nl
Lira is de auteursrechtenorganisatie voor en door schrijvers, vertalers en freelance journalisten. Lira zet zich in voor een betere positie van tekstmakers. Via het Lira Fonds ondersteunt Lira hun sociale en culturele positie.

LKCA www.lkca.nl
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen zij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie

Mondriaan Fonds | www.mondriaanfonds.nl/aanvragen 
Dit is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van kunstenaars uit Nederland en van Nederlandse en buitenlandse instellingen. Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragen voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds afvvf.nl
Er worden bij voorkeur eenmalige subsidies verleend aan rechtspersonen met een ANBI-registratie (stichtingen en verenigingen) en niet aan natuurlijke personen. Subsidies worden verleend aan kleinschalige projecten op het gebied van studie, zorg, cultuur, sociale cohesie of een combinatie daarvan. De gemiddelde verleende bijdrage was tot dusver € 500 tot € 5000. 

Nederlands Letterenfonds voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals | www.letterenfonds.nl
Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. 

Niemeijerfonds | www.stichtingniemeijerfonds.nl
Het Niemeijer Fonds doneert jaarlijks een bedrag aan diverse kunstenaars om de ontplooiing van hun talenten te helpen bevorderen. Daarnaast ondersteunt ze kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. De voorkeur gaat uit naar initiatieven op het gebied van beeldende kunst omdat Theodora Niemeijer zelf ook beeldend kunstenaar was. Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds en uit het rendement van het vermogen wordt jaarlijks gedoneerd.

Skanfonds | www.skanfonds.nl
Skanfonds steunt projecten die mensen in kwetsbare posities de kans bieden om mee te doen in de samenleving. Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Thema’s zijn: omzien naar elkaar, weerbaarheid en eigen kracht, een hechte samenleving, katholiek sociaal denken.

Sociaal Fonds Podiumkunsten | www.sfpk.nl
Dit fonds richt zich op het stimuleren en faciliteren van mobiliteit, gezondheid en loopbaanontwikkeling van podiumkunstenaars en ondersteunend personeel. Het fonds ondersteunt werknemers, werkgevers en sociale partners in de podiumkunsten en draagt financieel bij aan het ontwikkelen en volgen van diverse loopbaanontwikkelingstrajecten of scholingsplannen.

Stichting DOEN | www.doen.nl
DOEN is het fonds van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Vriendenloterij en werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN stimuleert mensen en bedrijven die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, culturele en sociale vernieuwing. DOEN gaat op zoek naar deze voorlopers, ondersteunt en inspireert ze en verbindt ze met elkaar. Thema's zijn: Cultuur & Cohesie en Groene en sociale economie.

Stichting Sociaal Accent | www.stichtingzandstaete.nl/over-stichting-sociaal-accent
Het (rechtstreeks) ondersteunen van projecten op sociaal en educatief gebied alsmede het ondersteunen van organisaties en instellingen op sociaal en educatief gebied. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Stokroos | www.stokroos.nl 
Stokroos heeft tot doel het de (financieel) ondersteunen van kunst- en cultuuruitingen, in het bijzonder die van beeldend kunstenaars en ontwerpers.

Stichting Virtutis Opus www.anbiportal.nl/web/svo
De Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen, in de vorm van donatie, subsidie of anderszins: aan instellingen en projecten, zowel in binnen- als buitenland, die zich richten op culturele, doeleinden; aan instellingen en projecten, zowel in binnen- als buitenland, die zich richten op educatieve en/of wetenschappelijke doeleinden; aan instellingen en projecten, zowel in binnen- als buitenland, die zich richten op levensbeschouwelijke doeleinden; aan instellingen en projecten, zowel in binnen- als buitenland, die zich richten op medische doeleinden.

Stimuleringsfonds | www.stimuleringsfonds.nl  
Dit fonds bestaat uit verschillende onderdelen: architectuur, vormgeving en e-cultuur en activiteiten. Stimuleringsfonds voor architectuur ondersteunt  culturele (inter)nationale projecten gericht op architectuur en vormgeving. Het SfA voert verschillende subsidieregelingen uit die zijn gericht op het verhogen van een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening van de ontwerpende disciplines en het vergroten van de belangstelling voor (bv via debat) architectuur, vormgeving, stedenbouw, games, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en videoclips. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een onderdeel van het Stimuleringsfonds dat op 1 januari 2013 van start is gegaan. Het opereert binnen de context van het cultuurbeleid en richt zich op alle ontwerpende disciplines en op e-cultuur in brede zin.

VandenEnde Foundation | vdef.nl
Het is de missie van de VandenEnde Foundation om ondernemerschap in cultuur te bevorderen. Culturele instellingen worden bijvoorbeeld gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen en hun ondernemende kwaliteiten te versterken. Ook ondersteunt de Foundation individuele kunstenaars met studiebeurzen om hun talenten verder te kunnen ontwikkelen.

Vereniging Rembrandt | www.verenigingrembrandt.nl/nl/voor-musea
Vereniging Rembrandt steunt musea bij een nieuwe aankoop, bij onderzoek, restauratie of een verwerven van een bruikleen. Alle geregistreerde musea in Nederland kunnen hiervoor bij Vereniging Rembrandt een aanvraag indienen.

Vfonds | www.vfonds.nl 
Het Vfonds steunt organisaties die bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Dit doet het fonds door bijdragen aan projecten die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen vaardigheden aanleren om zelf een actieve bijdrage te leveren.

Videoland Academy | www.videoland.com
Videoland wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. Videoland biedt een podium en ondersteunt nieuwe talent op financieel en inhoudelijk vlak.

VSBfonds | www.vsbfonds.nl
Dit fonds kent donaties toe aan projecten op twee aandachtsgebieden: Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Het gaat om projecten die een duidelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Het vergroten van de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de ander en de samenleving.

WerktuigPPO | werktuigppo.nl
Het stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen van werkenden en werkzoekenden in de sector. Ook zelfstandigen die geregistreerd staan onder één van de bedrijfstakken van kunst, erfgoed, media of creatieve industrie kunnen een aanvraag doen. Aanvragers kunnen een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele (dus niet persoonlijke) ontwikkeling.

Zabawas | www.zabawas.nl
Zabawas is een onafhankelijk, betrokken goede doelen fonds dat een positieve bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving op het gebied van Cultuur, Natuur, Educatie, Sport en Geneeskunde en steun geeft aan actieve, ondernemende initiatieven. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen.

OVERZICHTEN

Gemeente ’s-Hertogenbosch  s-hertogenbosch.nl/subsidies
Hierop staan verschillende subsidiemogelijkheden, naast die van cultuur, bijvoorbeeld ook van de wijken (wijk- en dorpsbudget) en de regeling voor maatschappelijke initiatieven.

Overzicht op Fonds 1818 fonds1818.nl/andere-fondsen

Overzicht op Kunstbalie kunstbalie.nl/subsidieregelingen

Overzicht op immatrieel erfgoed immaterieelerfgoed.nl/nl/projecten-financiering-fondsen

Overzicht op Fondswerving Online www.fondswervingonline.nl/regelingen/aoi/kunst-cultuur-en-media

Overzicht op Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.cultuursubsidie.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-als-kunstenaar-terecht-voor-ondersteuning

Overzicht Vermogensfondsenvermogensfondsen.startpagina.nl

Disclaimer: De bovengenoemde fondsen zijn geen onderdeel van de Gemeente 's-Hertogenbosch. Dit overzicht is bedoeld als hulp en kan fouten en onvolledigheden bevatten. Kijk voor actuele informatie op de pagina van het desbetreffende fonds.