Overzicht andere fondsen

Regionale en provinciale fondsen

Brabant C | www.brabantc.nl 
Met het investeringsfonds Brabant C stimuleert de provincie Noord-Brabant dat in de toekomst in Brabant meer kunst en cultuur van nationaal en internationaal niveau te zien en te beleven is. Brabant C heeft drie kerntaken: het verbinden van de personen en organisaties achter culturele initiatieven, het aanjagen van kansrijke initiatieven en het financieren van bijzondere culturele projecten.

Hermes Netwerk www.hermesnetwerk.nl/page/kunst-en-cultuur 
Een Bosch fonds voor aanvragen tot €1.000. Alleen mogelijk om te vragen door organisaties (stichting, vereniging, etc.).

Jeugdfonds Sport & Cultuur | s-Hertogenbosch & Vught | jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/s-hertogenbosch-vught 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s Hertogenbosch-Vught betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Kunstloc Brabant | https://www.bkkc.nl/financiering 
Een (oud) overzicht met verschillende financieringsinstrumenten.

Landelijke fondsen

BPD Cultuurfonds | www.bpdcultuurfonds.nl 
levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte.

Bank Giro Loterij Fonds | www.bankgiroloterijfonds.doen.nl 
steunt kunst -en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen. Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven.

Dioraphte | www.dioraphte.nl
Dioraphte ondersteunt projecten en activiteiten in de professionele podiumkunsten: muziek en muziektheater (alleen klassiek en jazz), dans, theater, gemengde podiumkunstenfestivals en veelbelovende nieuwe initiatieven in de podiumkunsten. Daarnaast ondersteunt Dioraphte enkele film- en literatuurfestivals met een regionaal en/of landelijk bereik.

Filmfonds voor filmmakers | www.filmfonds.nl
Het Nederlands Filmfonds geeft filmmakers in Nederland subsidie voor het ontwikkelen, maken en verspreiden van films.

Fonds 1818 | http://www.fonds1818.nl/content/programmas  
steunt jaarlijks vele maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie door het doneren van geld voor de uitvoering van projecten en het verstrekken van leningen. Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is. Aanvragende organisatie mag geen winstoogmerk hebben. vier aandachtsgebieden: Zorg en welzijn, Natuur en milieu, Kunst en cultuur, Educatie, Duurzaamheid en Jeugd.

Fonds 21 | www.fonds21.nl 
Jaarlijks organiseert Fonds 21 één of meerdere programmaregelingen om daarmee een impuls te geven aan de verschillende sectoren binnen Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

Fonds Podiumkunsten | http://www.fondspodiumkunsten.nl/over_het_fonds/  
is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst. Bijzondere aandacht gaat uit naar internationalisering, culturele diversiteit bij kunstenaars, gezelschappen en podia. Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het Fonds Podiumkunsten.

Fonds voor Cultuurparticipatie | http://www.cultuurparticipatie.nl/over_het_fonds/   
stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.  Aandachtsgebieden van het fonds zijn Cultuureducatie, Kunstparticipatie, Ouderenparticipatie en Immaterieel Erfgoed.  

Janivo Stichting | http://www.janivostichting.nl/janivo-stichting 
is een particulier vermogensfonds dat financiële steun verleent aan initiatieven gericht op de ontwikkeling van een samenleving, met als doel achterstandsituaties te verlichten en (nieuwe) kansen te creëren. De drie categorieën waarop Janivo Stichting zich richt zijn: Jongeren & maatschappij, Jongeren & cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. Janivo Stichting heeft voorkeur voor projecten waarbij Janivo een voortrekkersrol kan vervullen, die leiden tot maatschappelijke vernieuwing, die uitgaan van eigen kracht en zelfregie, waaruit sociaal ondernemerschap spreekt en projecten waarbij ook aandacht is besteed aan andere financiële middelen dan donaties van fondsen (eigen bijdragen van deelnemers, verkoop van producten, subsidie, crowdfunding etc.).

Kersjes Fonds | http://www.hetkersjesfonds.nl/?1  
is een particulier stimuleringsfonds en steunt het Nederlandse muziekleven jaarlijks door toekenning van prijzen en beurzen aan talentvolle musici en subsidies voor bijzondere projecten en originele initiatieven.

Mondriaan Fonds | http://www.mondriaanfonds.nl/aanvragen 
is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van kunstenaars uit Nederland en van Nederlandse en buitenlandse instellingen. Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragen voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied  van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Nederlands Letterenfonds voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals | www.letterenfonds.nl
Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. 

Prins Bernhard Cultuurfonds | http://www.prinsbernhardcultuurfonds.nl   
ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Werkterreinen: zijn: podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis en letteren en natuurbehoud. Stichtingen, verenigingenm en - in bijzondere gevallen - personen kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan projecten.

Skanfonds | http://www.skanfonds.nl/aanvraag-doen
steunt projecten die mensen in kwetsbare posities de kans bieden om mee te doen in de samenleving. Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Thema’s zijn: omzien naar elkaar, weerbaarheid en eigen kracht, een hechte samenleving, katholiek sociaal denken.

Stichting DOEN | http://www.doen.nl/  
is het fonds van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiroloterij en de Vriendenloterij en werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN stimuleert mensen en bedrijven die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, culturele en sociale vernieuwing. DOEN gaat op zoek naar deze voorlopers, ondersteunt en inspireert ze en verbindt ze met elkaar. Thema's zijn:  Cultuur & Cohesieen Groene en sociale economie

Stimuleringsfonds | http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/subsidieregelingen  
bestaat uit verschillende onderdelen: architectuur, vormgeving en e-cultuur en activiteiten. Stimuleringsfonds voor architectuur ondersteunt  culturele (inter)nationale projecten gericht op architectuur en vormgeving. Het SfA voert verschillende subsidieregelingen uit die zijn gericht op het verhogen van een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening van de ontwerpende disciplines en het vergroten van de belangstelling voor (bv via debat) architectuur, vormgeving, stedenbouw, games, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en videoclips. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een onderdeel van het Stimuleringsfonds dat op 1 januari 2013 van start is gegaan. Het opereert binnen de context van het cultuurbeleid en richt zich op alle ontwerpende disciplines en op e-cultuur in brede zin.

VSBfonds | http://www.vsbfonds.nl
kent donaties toe aan projecten op twee aandachtsgebieden: Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Het gaat om projecten die een duidelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Het vergroten van de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de ander en de samenleving

OVERZICHTEN

Gemeente ’s-Hertogenosch  s-hertogenbosch.nl/subsidies.html
Hierop verschillende subsidiemogelijkheden, naast die van cultuur, bijvoorbeeld ook van de wijken (wijk- en dorpsbudget) en de regeling voor maatschappelijke initiatieven.

Overzicht op Fonds 1818 fonds1818.nl/andere-fondsen

Overzicht op Kunstbalie kunstbalie.nl/subsidieregelingen

Overzicht op BplusC bplusc.nl/amateurkunst/informatie-en-advies/subsidies/fondsen/landelijke-fondsen.html

Overzicht op immatrieel erfgoed immaterieelerfgoed.nl/nl/projecten-financiering-fondsen

Overzicht op Erfgoed Brabant en MEST erfgoedbrabant.nl/nieuws/2017/op-zoek-naar-financiering-doe-de-cultuurscan/ en mestmag.nl/cultuurscan

Overzicht op Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.cultuursubsidie.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/cultuurfondsen

Disclaimer: De bovengenoemde fondsen zijn geen onderdeel van de Gemeente 's-Hertogenbosch. Dit overzicht is bedoeld als hulp en kan fouten en onvolledigheden bevatten. Kijk voor actuele informatie op de pagina van het desbetreffende fonds.