Brabantbad

“Wij hebben als stad een enorme woningbouwopgave. De vraag naar woningen is groter dan het beschikbare aanbod. Binnenstedelijk ontwikkelen draagt bij aan de woningvraag. De locatie Brabantbad is een locatie waar een gemengd woningbouwprogramma van circa 180 appartementen gerealiseerd kan gaan worden. Enkele jaren geleden is de planvorming voor deze locatie weer gestart. Met het project Brabantbad willen wij als stad weer een icoon van een project neerzetten die past in de omgeving van het Prins Hendrikpark. Een project waar de stad en haar inwoners trots op kunnen zijn.”

Roy Geers,
wethouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling

Foto van Roy Geers die bij het water staat.

Omgevingsdialoog

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil huidige en toekomstige Bosschenaren de kans geven om te komen of te blijven wonen in onze stad. Hoe? We zetten met onze nieuwe woonvisie in op een ambitieus nieuwbouwprogramma dat daar de ruimte voor biedt. We hebben te maken met een verschillende vraag naar woningen voor verschillende doelgroepen. In de woonvisie staat dat we in de gemeente verschillende soorten woningen gaan bouwen. Daar hebben we wel locaties voor nodig. We zoeken daarin naar locaties die enerzijds hiervoor geschikt zijn, en aan de andere kant locaties die hun kwaliteiten behouden. Het doel is om in de periode 2020-2030 10.500 nieuwe woningen te realiseren. De doelstelling van de woningbouwopgave is het realiseren van zoveel mogelijk woningen in de eerste jaren. Alleen zo kunnen we de hoge druk op de woningmarkt verminderen. We kunnen deze forse aantallen nieuwe woningen alleen halen door het voortzetten van de hoge woningproductie van de afgelopen jaren.

Waarom denken we aan locatie Brabantbad?

Op de locatie Brabantbad kunnen we ook woningen toevoegen, omdat dit een bouwlocatie is in het huidige bestemmingsplan. We willen de locatie slimmer en beter benutten dan nu in het bestemmingsplan is opgenomen. Dit is een (nieuwe) kans voor hoogbouw in het groen op steenworp afstand van het centrum. Het plan op deze locatie kan voorzien in circa 180 nieuwe woningen. Project Brabantbad zal bestaan uit een mix van woningen. We streven hier naar betaalbare woonlasten en een voldoende passend aanbod voor doelgroepen die het nu lastig hebben op de woningmarkt. We willen hier een aanbod realiseren voor bijvoorbeeld starters, jongeren en de groep tot middeninkomens. Naast het woonprogramma zijn er in de verschillende plinten van de drie torens commerciële functies voorzien die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale controle in de wijk, de buurt en het prins Hendrikpark. Passende functies waar in een buurt vraag naar is. Onze ambitie is om een fijne buurt en thuisbasis te creëren waar alle Bosschenaren plezierig samenleven, wonen, werken en recreëren. Fijn, passend en betaalbaar wonen voor iedereen in een goed bereikbare buurt. Precies zoals we in onze door de Raad vastgestelde visie verwoorden: leefbare en inclusieve buurten, een toekomstbestendige woningvoorraad en strategisch innovatief woonprogramma.

Lees meer over de Woonvisie.

In dialoog met de omgeving

De gemeente ‘s-Hertogenbosch en ontwikkelaar Heijmans zijn al in de oriënterende fase samen in gesprek gegaan om de mogelijkheden hier op deze locatie te verkennen. Er zijn samen met de architect al heel wat vingeroefeningen gedaan en mogelijkheden geschetst in de verkenning. Zowel de gemeente als Heijmans hechten echter veel waarde aan het maken van passende plannen met de buurt en belangstellenden in een zogenaamde “omgevingsdialoog”. Wij willen daarom graag weten wat jij van de plannen vindt. Zo kunnen we binnen het bestemmingsplan werken aan een plan dat past bij de vraag, in de buurt en in onze stad/ En dat weten we graag voordat er ontwerpen worden gemaakt die een formele ruimtelijke ordeningsprocedure zullen doorlopen. Het eerste schetsontwerp dat de mogelijkheden laat zien is af. Dit ontwerp geeft een indicatie van de mogelijkheden en kan natuurlijk gedurende het proces veranderen.

De vragenlijst kon je invullen van maandag 8 februari t/m zaterdag 6 maart 2021.

Digitaal vraaggesprek via de videochat

Kijk hieronder het webinar van 10 februari terug.

Webinar 10 februari

Resultaat omgevingsdialoog en tijd voor de volgende fase

Het college van B&W ziet in dit plan een verbetering van kwaliteit voor de woningbouwlocatie vergeleken met de bouwmogelijkheden van het huidige bestemmingsplan. Het plan levert ook een goede bijdrage aan de woningbouwopgave in onze gemeente. Het college van B&W heeft de resultaten van de omgevingsdialoog gelezen. Hieruit zijn belangrijke punten gehaald die aan de opgave worden toegevoegd. Zo zal er bij de uitwerking aandacht moeten zijn voor transparantie en openheid van het park. Daarnaast zetten we bij de uitwerking van de inrichting van het park via co-creatie in op maatregelen die de kwaliteit en de levendigheid van het park verbeteren. Bij de invullingen van de plinten van de torens zetten we in op functies die bijdragen aan de sociale veiligheid en levendigheid van het park en van meerwaarde kunnen zijn voor de buurt en de wijk.

De komende periode gaan we door met de planvorming en verrichten we nadere onderzoeken (onder andere windstudie, zonstudie, geluid etc). Dit doen we om dit jaar nog een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Resultaten omgevingsdialoog

Start werkgroep omwonenden Brabantbad 1e kwartaal 2021

Bij de uitwerking van de verschillende onderwerpen in de omgeving waar het plan invloed kan hebben kun je met ons mee denken. Deze onderwerpen (thema’s) gaan bijvoorbeeld over het groen in het park, of over de functies en invulling in de plint op de begane grond. We bekijken alle aanmeldingen en zoeken naar een mix stakeholders. Er is een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar in de werkgroep om zo de input en meningen overzichtelijk te houden.

Een verdere toelichting van het plan vind je later op deze webpagina. Dit geldt ook voor het inrichtingsplan en de precieze thema’s die aan bod komen.

Veelgestelde vragen

Lees meer over het plan Brabantbad

 

Vragen?

Vragen of interesse in een gesprek (telefonisch of via beeldbellen)? Stuur dan een e-mail via het digitale contactformulier.

Historie: van zwemmen naar wonen

Klik op onderstaande tijdlijn om naar de pagina 'Historie: van zwemmen naar wonen' te gaan.

Ontwerp: KCAP_© Playtime