Subsidies

Op deze pagina zijn verschillende links opgenomen van diverse subsidieregelingen voor zowel bewoners als ondernemers.

Bewoners

Bouwen, wonen en wijken

Subsidieregeling groene daken en afkoppelen

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Huiseigenaren en verenigingen van eigenaars kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak. Particulieren ontvangen maximaal € 3.000 subsidie en verenigingen van eigenaars maximaal €10.000. Ga naar de gemeentelijke website voor meer informatie en aanvragen.

Subsidieregeling Wijk - en Dorpsbudget

Het Wijk- Buurt- en Dorpsbudget is een subsidieregeling voor en door bewoners die in hun wijk, buurt of dorp aan de slag willen. Hiermee kunnen bewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch zelf ideeën uitvoeren. Dat kan gaan om:

  • Fysieke zaken (voorbeeld: een speelplek).
  • Sociale activiteiten (voorbeeld: een festival).
  • De veiligheid in de leefomgeving (voorbeeld: voorlichting).

Ga naar de gemeentelijke website voor meer informatie en aanvragen.

Crowdfunding VoorNatuur

Provincie Noord-Brabant en Crowdfunding VoorNatuur werken samen aan het begeleiden van groene buurtinitiatieven. Initiatiefnemers met een goed idee voor een natuurinitiatief kunnen zich aanmelden. Ga naar de website van Crowdfunding VoorNatuur voor meer informatie.

Energie

Gemeente ’s-Hertogenbosch is aangesloten bij het energieloket Brabant Woont Slim. Op dit energieloket zijn alle subsidies en acties te vinden op het gebied van energie voor woningeigenaren, huurders en VVE’s. Denk bijvoorbeeld aan:

Ga naar de website van Brabant Woont Slim voor alle subsidies en acties. 

Milieu

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen 

Wil je een project starten dat zorgt voor een blijvende verbetering van water en groen in jouw omgeving? En doe je dat in een dorpskern of stad én samen met anderen, zoals je buren, een gemeente, stichting of vereniging? Dan kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-. Ga naar de website van Aa en Maas voor meer informatie.

Mobiliteit

Fietsen stimuleren

Medewerkers kiezen sneller voor de fiets als werkgevers de juiste fiscale regelingen aanbieden. Wat de meest gunstige regelgeving is, verschilt per situatie. Ga naar de website van Da's zo gefietst voor meer informatie.

Regelingen en subsidies elektrisch rijden

Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit en daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden met bijvoorbeeld vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en lagere fiscale bijtelling. Er is subsidie voor particulieren om een elektrische auto te kopen. Ga naar de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Oplaadpunten in ’s-Hertogenbosch

Onze mobiliteit wordt steeds duurzamer en het aantal elektrische auto’s in ’s-Hertogenbosch neemt verder toe. Dat stimuleren en faciliteren we juist om onze gemeente schoon, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Dan doen we bijvoorbeeld door mee te werken aan voldoende openbare laadpalen in woonwijken, op werklocaties en in parkeergarages en transferia. Lees meer informatie over elektrisch rijden op de gemeentelijke website.

Ondernemers

BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een fonds dat gemeenten en bedrijven ondersteunt om hun duurzaamheidsambities te realiseren. Het fonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Ga naar de pagina BNG Duurzaamheidsfonds voor meer informatie.

Energie

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

De SDE++ is een subsidie voor het stimuleren van duurzame energieproductie en CO2-reductie. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen. Zij kunnen hiermee subsidie krijgen voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, windenergie en hernieuwbare warmte. Ga naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) (zonneboilers en warmtepompen) 

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming (tussen de € 500 en € 2.500) bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Ga naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.

Circulaire economie

Milieu-investeringsaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Investeer je in bedrijfsmiddelen die een circulaire industrie bevorderen? Bijvoorbeeld doordat ze bijdragen aan een vermindering van het grondstoffengebruik of de recycling van producten of afval? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De MIA en Vamil bieden je fiscaal voordeel dat netto kan oplopen tot 12%. Ga naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.

Regeling DEI+ Circulaire economie 

We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Ga naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.

Investeringen

Regeling groenprojecten

Groen beleggen of sparen? Dan krijg je belastingvoordeel. Investeer je in een groenproject? Dan kan de bank je met een groenverklaring een lening voor een lager rentetarief aanbieden. De overheid stimuleert met de Regeling groenprojecten groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie, circulaire economie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Ga naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.

Milieu

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant 

Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen een bijdrage aanvragen voor projecten gericht op versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwde omgeving. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €10.000. Ga naar de website van het Cultuurfonds voor meer informatie.

Subsidieregeling Bossche Duurzaamheidsactiviteiten

Organisaties (stichtingen en verenigingen) kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten die de Bossche burger stimuleren tot een duurzaam milieugedrag. De activiteiten moeten aan een aantal eisen voldoen om een bijdrage te kunnen krijgen. De subsidie bedraagt maximaal €5.000,- per keer. Ga naar de gemeentelijke website voor meer informatie en aanvragen.

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen 

Wil je een project starten dat zorgt voor een blijvende verbetering van water en groen in jouw omgeving? En doe je dat in een dorpskern of stad én samen met anderen, zoals je buren, een gemeente, stichting of vereniging? Dan kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-. Ga naar de website van Aa en Maas voor meer informatie.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Wil je samen met andere partijen in consortia werken aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. De regeling richt zich op projectenontwikkeling voor 'Wind op zee', 'Hernieuwbare elektriciteit op land', 'Gebouwde omgeving' en de 'Industrie'. Ga naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. Elke organisatie in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvernementele organisaties (ngo’s). Ga naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.

Mobiliteit

Fietsen stimuleren

Medewerkers kiezen sneller voor de fiets als werkgevers de juiste fiscale regelingen aanbieden. Wat de meest gunstige regelgeving is, verschilt per situatie. Ga naar de website van Da's zo gefietst voor meer informatie.

Regelingen en subsidies elektrisch rijden

Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit en daarom stimuleert de overheid elektrisch rijden met bijvoorbeeld vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en lagere fiscale bijtelling. Er is subsidie voor particulieren om een elektrische auto te kopen. Ga naar de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Oplaadpunten in ’s-Hertogenbosch

Onze mobiliteit wordt steeds duurzamer en het aantal elektrische auto’s in ’s-Hertogenbosch neemt toe. We stimuleren en faciliteren dat om onze gemeente schoon, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Bijvoorbeeld door mee te werken aan voldoende openbare laadpalen in woonwijken, op werklocaties en in parkeergarages. Kijk voor meer informatie over elektrisch rijden op de gemeentelijke website

Het Brabant Mobiliteitsnetwerk

In het Brabant Mobiliteitsnetwerk werken bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan een duurzaam bereikbaar Brabant door slimme, lokale mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Het BMN is opgericht door de provincie Noord-Brabant als onafhankelijke netwerkorganisatie. Belangrijk onderdeel is de community-aanpak van het BMN. Ga naar de website van Brabant Mobiliteitsnetwerk voor meer informatie.

Mobility Lab

Mobility Lab is een initiatief waar enerzijds bedrijven geholpen worden om hun mobiliteitsprobleem op te lossen. Anderzijds krijgen startende bedrijven de gelegenheid hun prototype te testen in de praktijk. Mobility Lab geeft hiertoe volop de ruimte in de regio Rotterdam, Noord-Brabant en Limburg. Ga naar de website van Mobility Lab voor meer informatie. 

Terug naar overzicht