Privacyverklaring

Online privacyverklaring gemeente ‘s-Hertogenbosch

Deze verklaring is van kracht met ingang van januari 2018. 

Uw privacy is belangrijk voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor het gebruik van de websites van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier cookies gebruikt worden.

Deze verklaring geldt voor websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch, die links naar deze verklaring bevatten. De verklaring geldt niet voor die websites van de gemeente ‘s-Hertogenbosch die een eigen privacyverklaring hebben.

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met burgers hebben. Hieronder leggen wij per onderdeel uit hoe wij als gemeente ’s-Hertogenbosch met uw gegevens omgaan:

Bereik

De Online Privacyverklaring van de gemeente ’s-Hertogenbosch geldt voor de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch, waar bij het gebruik van deze websites persoonsgegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor het voeren van correspondentie met u via post, e-mail of sociale media. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Uw gegevens die u door het gebruik van de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch gebruikt, worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de wet verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.
 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover dit via een contactformulier op de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt ingediend.
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u.
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief.
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Uw keuzemogelijkheden

 • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt. Als er geen wettelijke verplichting is, dat wij uw gegevens gebruiken en opslaan, zullen wij deze gegevens verwijderen.
 • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Zie voor meer informatie over het privacybeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch de website van officiële bekendmakingen.

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier de gemeente ‘s-Hertogenbosch uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en u daarvoor toestemming hebt gegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor zal u zich apart moeten aanmelden en toestemming moeten geven.

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. De gemeente ‘s-Hertogenbosch implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee wil de gemeente uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw registratiegegevens voor zover nodig om de door u gevraagde diensten te verlenen. Als u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u per post contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente 's-Hertogenbosch. Het adres kunt u vinden onderaan de Privacyverklaring bij het kopje 'Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens'.

We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen als gemeente ’s-Hertogenbosch en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben [wettelijke bewaartermijn] 
 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover dit via een contactformulier op de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt ingediend [wettelijke bewaartermijn] 
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u [zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak of wettelijke bewaartermijn]
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief [zolang u de toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief niet heeft ingetrokken] 
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons hebt afgenomen [wettelijke bewaartermijn] 
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites van de gemeente ’s-Hertogenbosch [zie cookiebeleid].

Cookies

Zoals boven vermeld, leggen we informatie over uw bezoek aan onze websites vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik van de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Een uitgebreide uitleg over cookies vind u op de pagina Cookiebepaling.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen. Zo willen we de gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Als wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens via de website(s) werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis. In dat geval zullen wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven of wij uw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als het persoonsgegevens betreft die u aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebt verstrekt of persoonsgegevens onjuist zijn en waarvan u wilt dat wij deze corrigeren, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Voordat de gemeente ‘s-Hertogenbosch gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek contact met u op.

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door de gemeente 's-Hertogenbosch, kunt u een verzoek sturen aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoek sturen naar:

Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch