Duurzaamheidsakkoord

’s-Hertogenbosch wordt duurzaam. De verduurzamingsopgave is een urgente en grote opgave. Groter dan elk van de afzonderlijke partijen aan kan. Door dit samen aan te pakken vergroten we onze slagkracht, kunnen we elkaars acties versterken en bereiken we het grootste effect.

In ’s-Hertogenbosch hebben de ondertekenende partijen in de afgelopen jaren een werkwijze ontwikkeld die werkt en energie geeft. Deze wijze gaat uit van het werken met akkoorden. In de akkoorden is samen vastgelegd aan welke effecten en doelen gewerkt wordt. Eerder werd het Sociaal Woonakkoord en het Woonlastenakkoord gesloten. Voor het duurzaamheidsvraagstuk wordt dezelfde werkwijze gehanteerd.

De akkoorden zijn de basis voor (het bod op) de prestatieafspraken. Jaarlijks wordt door partijen aangegeven welke activiteiten zij gaan ondernemen om dichter bij de doelen te komen. Daarbij wordt, waar mogelijk, aangegeven hoe dit gaat bijdragen aan het beoogde effect. En wat daarvoor van andere partijen wordt gevraagd.

Daarom sluiten we nu als gemeente ’s-Hertogenbosch, de in ’s-Hertogenbosch werkzame corporaties BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland en Zayaz en het Stedelijke Huurdersplatform op een zelfde wijze dit Duurzaamheidsakkoord. Een akkoord dat zich focust op de sociale huurwoningvoorraad, maar dat ook andere partijen nadrukkelijk uitnodigt om zich hierbij aan te sluiten. Het akkoord omvat zowel de klimaatmitigatie opgave (verminderen CO2 uitstoot) als de klimaatadaptatie uitdaging (aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering). Vermindering van de CO2 uitstoot en het klimaatbestendig maken van ’s-Hertogenbosch zijn hard nodig om de kwaliteit van leven van onze inwoners goed te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Het is een akkoord waarin we sturen op effecten, niet op maatregelen. Dit vanuit de wetenschap dat de (technische) mogelijkheden in de toekomst anders zullen zijn dan nu. Om dit het beste te kunnen blijven doen sluiten we daarom een akkoord dat enerzijds concreet aanzet tot handelen en anderzijds uitnodigt tot innovatie. Gelijktijdig beseffen we dat we een erg grote ambitie met elkaar uitspreken. Het realiseren van deze ambitie zal niet altijd makkelijk zijn. Ontwikkelingen van buiten zullen invloed hebben, de betaalbaarheid van het wonen kan onder druk komen te staan en ook de financierbaarheid is en blijft een issue. Maar we willen de lat hoog leggen. Hoe hoger de lat, hoe hoger we moeten proberen te springen.

Duurzaamheidsakkoord (pdf)
Terug naar overzicht