Flexwoningen Noordoosthoek

Het aantal mensen dat een woning zoekt, blijft stijgen. Hierdoor neemt de druk op de woningmarkt toe. Door flexwoningen op de locatie Noordoosthoek (onderdeel De Groote Wielen) te bouwen, neemt de druk af. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil deze woningen samen met woningcorporatie Zayaz realiseren voor een brede doelgroep: van jong tot oud, alleenstaand tot gezin en waarbij ongeveer 2/3 van de woningen vallen in de sociale huur, de rest in de middenhuur. Tegelijkertijd sluiten we niemand uit. We gaan voor een goede kwaliteit van de nieuwe woonbuurt. Behalve dat we met zo'n woonbuurt meer mensen een nieuw thuis geven, willen mensen er ook gewoon graag wonen. En dat is ook prettig voor de rest van de omgeving.

Visual met eerste twee erven in beeld

De gemeente en woningcorporatie Zayaz startten de ontwikkeling van deze woningen in de zomer van 2020 met een haalbaarheidsonderzoek. Nu ligt er een stedenbouwkundig plan. In dit plan zie je een uitwerking van de gewenste inrichting van dit gebied zoals onder meer de woonerven, het groen en de parkeerplaatsen. De reacties die we uit de eerdere gesprekken met de omgeving terugkregen, zijn meegenomen. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2023 de eerste twee woonerven aangelegd worden met in totaal dertig houten woningen.

We hebben deze alvast voor je hieronder in beeld gebracht. De rest van de erven volgen dan later in 2023. 

Wat vind je ervan?

Het stedenbouwkundig plan is geïnspireerd op de landelijkheid van de omgeving. Buitenleven en natuurlijk wonen worden de belangrijkste kwaliteiten van deze nieuwe buurt. Niet een buurt met de bekende traditionele straten. Maar een buurt onderverdeeld in twaalf erven - ieder met een eigen woonsfeer - en met zo’n vijftien tot vijfentwintig houten woningen. In totaal komen er ongeveer 205 erfwoningen. Ze verschillen in uiterlijk, indeling, grootte en huurprijs. Met deze variatie aan woningen helpen we een brede groep woningzoekenden aan een nieuw thuis. Zoals starters, éénoudergezinnen, doorstromers, senioren. Woningzoekenden die ook bewust kiezen voor een andere manier van wonen en leven. Want als je hier komt wonen, kies je niet alleen voor het huis, maar ook voor je buren en de buurt. Ongeveer een derde van de woningen wordt straks verhuurd aan middeninkomens. De rest aan lage inkomens.

We zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw indruk van dit plan.
Ga naar ons platform
Hier krijg je een goed beeld hoe deze nieuwe woonbuurt eruit komt te zien. Ook kun je op dit platform een aantal stellingen en vragen beantwoorden, en reacties achterlaten.

Haalbaarheidsonderzoek: ontwikkeling van het gebiedsconcept

Om te komen tot realisatie van flexwoningen in de Noordoosthoek van De Groote Wielen zijn we in de zomer van 2020 een haalbaarheidsonderzoek gestart. Doel is te onderzoeken hoe er snel 220-250 flexwoningen tijdelijk, voor een periode van 15 jaar, gerealiseerd kunnen worden. Op basis van de input van de omwonenden, ontwikkelaars, onze partners en onze eigen deskundigen hebben we geconstateerd dat een grote locatie zorgt voor uitdagingen staat in ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en financiële zin.

We hebben daarom de afgelopen maanden van het haalbaarheidsonderzoek gewerkt aan een eerste opzet van een gebiedsconcept. Het gebiedsconcept komt tegemoet aan veel opmerkingen en uitdagingen die wij hebben geconstateerd en gehoord. Zo beperken we bijvoorbeeld het aantal woningen. Het beoogde aantal is 220 tot 250 woningen. De bandbreedte in het aantal woningen is nog afhankelijk van de vraag of er behoefte is aan gestapelde woningen. Het grootste deel bestaat uit grondgebonden woningen. Begin juni heeft het bestuur van Zayaz en het college van B&W groen licht gegeven om het gebiedsconcept nu uit te gaan werken en voorbereidingen te treffen om de flexwoningen te realiseren in 2022.

Met het gebiedsconcept combineren we kwaliteit, kwantiteit én snelheid. We zetten daarin een stap in de doorontwikkeling van het flexwonen. Hieronder hebben we de belangrijkste uitgangspunten voor je al op een rij gezet.

Ben je nieuwsgierig naar de complete versie van het gebiedsconcept? Stuur dan een verzoek via het digitale contactformulier.en wij sturen je het concept via de mail toe.

 

Overzichtskaart Noord Oost Hoek

Doorontwikkeling van flexwonen in de Noordoosthoek

In ‘s-Hertogenbosch zijn we al een aantal jaren voortvarend in het realiseren van tijdelijke woningen. Iets wat overigens niet onopgemerkt is gebleven. Diverse gemeenten, provincies en het ministerie kwamen bij ons kijken naar het resultaat van onze gezamenlijke aanpak. Eén van elementen is de doorontwikkeling van het concept. Van een tijdelijke woning als een “dak boven het hoofd” naar een “thuis”. In 2016 realiseerden we 100 tijdelijke woningen om mensen een dak boven het hoofd te geven. Zo leverden we versneld een erg belangrijke, zo niet dé belangrijkste voorwaarde voor goed leven: een huis. En we beseften dat dat huis ook een thuis moest zijn. Zowel voor de bewoners als voor de omgeving.

We zorgen niet alleen voor een thuis voor een brede mix van doelgroepen, maar ook creëren we een stapsgewijze overgang naar een permanente invulling van deze woonbuurt. Verdeeld in fasen verplaatsen we clusters van woningen, inclusief de nieuwe bewoners. Zo wordt ruimte gemaakt voor permanente woningbouw. De flexwoningen en de bewoners blijven wel een functie hebben voor de ontwikkeling van de Noordoosthoek én voor de woningmarkt (in onderstaand figuur is dat schematisch weergegeven). Ze worden verplaatst naar andere delen van de Noordoosthoek. Hierdoor zetten we, volgens de Woonvisie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, in op differentiatie in wijken en buurten.

Introbeeld van flexwoningen naar permanente woningen.

Voor wie zijn deze woningen?

Deze woningen zijn bedoeld voor één tot driepersoonshuishoudens die snel een (andere) woning willen. Deze huishoudens vallen over het algemeen buiten de urgentieregeling met spoed. Denk aan mensen die gescheiden zijn, mensen die uit het buitenland terugkeren, éénoudergezinnen, kleine gezinnen, statushouders en (internationale) studenten. Omdat we het belangrijk vinden dat ook mensen die al lange tijd wachten op een woning kans maken, bieden we een deel van de woningen aan via het aanbodmodel. Het andere deel van de woningen verdelen we via loting. Hiervoor moet je ingeschreven staan bij WoonService Regionaal.

Hoe nu verder?

We doorlopen de volgende 2 stappen: 

  • We gaan nu het gebiedsconcept in een verkavelingsplan uitwerken. Dit doen we opnieuw samen met de wijkbewoners én toekomstige bewoners van de flexwoningen. In de volgende nieuwsbrief komen we hier uitgebreid op terug.
  • Het bestemmingsplan wordt binnenkort in procedure gebracht zodat uiteindelijk een omgevingsvergunning kan worden verleend. 

De aanvraag omgevingsvergunning voor de eerste twee erven (totaal 30 woningen) wordt zeer binnenkort ingediend. De andere erven volgen gefaseerd. Gezien de huidige levertijd van de woningen verwachten we de eerste 30 woningen in de eerste helft van 2023 te plaatsen. De andere woningen volgen later volgend jaar.

Participatie

In het najaar van 2020 hebben participatiesessies plaatsgevonden met de omwonenden van deze nieuwe buurt. Een weergave van deze sessies lees je op de pagina veelgestelde vragen. Half december 2020 is huis-aan-huis een brief bezorgd over de bouw van flexwoningen in de Noordoosthoek. Op de website van de Groote Wielen is deze brief te lezen.

De uitgangspunten van het gebiedsconcept

Hieronder lees je meer over de uitgangspunten van het gebiedsconcept met een korte toelichting.

1. Wonen op een gezamenlijk woonerf met ongeveer 30 woningen. Een prettige grootte waarbij buren elkaar bij naam kennen.

Illustratie van locatie Noordoosthoek.

2. Met veel groen dat sowieso jaren de tijd krijgt om te groeien. Sterker nog, groen dat blijft, maar waarin de flexwoningen ‘tijdelijk’ te gast zijn. Het woongebied is zo ontworpen dat diverse belangrijke elementen een blijvertje zijn als de flexwoningen plaatsmaken voor definitieve bebouwing.

Illustratie van locatie Noordoosthoek.

3. Ontzettend gevarieerd: in bewoners, woningtypes, prijsklassen, woninggroottes en woonsferen.

Illustratie van locatie Noordoosthoek.

4. Huurcontracten voor onbepaalde tijd; bewoners mogen - als ze dat willen - in de flexwoningen blijven wonen. Hierdoor krijgen bewoners ook echt de tijd om met elkaar een buurt te vormen.

Illustratie van locatie Noordoosthoek.

5. Middenin is een kweektuin met een speelse indeling van moestuinen, boomgaarden en hagen. Er is veel ruimte om te spelen en om buiten te leven!

 Illustratie van kweektuin

6. Met uitzicht op het groen en op wandelafstand van de Maas.

Foto van man die krant leest liggend op een bank voor het raam. Luchtfoto met wandelafstand tot de Maas.

7. Samen de gemeenschappelijke buitenruimte beheren en spullen delen: met je buren bijvoorbeeld een buurtmoestuin aanleggen, een natuurlijke speeltuin maken en het tuingereedschap delen. Je bent van harte welkom om eraan mee te doen.  

Foto van mensen die in een gezamenlijke moestuin werken.

8. De keuze is reuze. De woonerven hebben allemaal een eigen sfeer. De bewoners mogen zelf kiezen in welke sfeer ze graag wonen. En kunnen daar ook zelf wat in betekenen.

Illustratie van een menukaart met mogelijkheden in de locatie Noordoosthoek.

9. De woningen zijn modulair, duurzaam, circulair, snel te (her)plaatsen, zo veel mogelijk van natuurlijke materialen zoals hout (bio-based).

Foto van grote kraan die een woning plaatst.

10. De bomen, het riool, de straten en de parkeerplekken leggen we aan op een slimme plek. Als de flexwoningen plaatsmaken voor definitieve woningen blijven ze zo veel mogelijk staan en liggen. We investeren hierdoor direct in de kwaliteit van het gebied. Ook de aansluiting op de omliggende parken leggen we nu al permanent aan. Het groen begint direct te groeien voor de toekomst!

Foto van mensen die een boom planten.

Online sessie: terugblik

Op woensdag 7 april van 19:00 uur tot 20:30 uur heeft een online sessie plaatsgevonden. De heer R. Geers, wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch, en de heer M. Acharki, bestuurder van Zayaz, gaven toelichting op het gebiedsconcept. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Antwoorden op de meestgestelde vragen tijdens de online sessie zijn te lezen op de pagina Online Sessie.

Voor vragen

Vragen kun je mailen via het digitale contactformulier. Om je goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen brengen wij een digitale nieuwsbrief uit. Wil je deze ontvangen? Meld je dan aan via onderstaande knop.

Aanmelden nieuwsbrief