Omgevingsdialoog

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil huidige en toekomstige Bosschenaren de kans geven om te komen of te blijven wonen in onze stad. Hoe? We zetten met onze nieuwe woonvisie in op een ambitieus nieuwbouwprogramma dat daar de ruimte voor biedt. We hebben te maken met een verschillende vraag naar woningen voor verschillende doelgroepen. In de woonvisie staat dat we in de gemeente verschillende soorten woningen gaan bouwen. Daar hebben we wel locaties voor nodig. We zoeken daarin naar locaties die enerzijds hiervoor geschikt zijn, en aan de andere kant locaties die hun kwaliteiten behouden. Het doel is om in de periode 2020-2030 10.500 nieuwe woningen te realiseren. De doelstelling van de woningbouwopgave is het realiseren van zoveel mogelijk woningen in de eerste jaren. Alleen zo kunnen we de hoge druk op de woningmarkt verminderen. We kunnen deze forse aantallen nieuwe woningen alleen halen door het voortzetten van de hoge woningproductie van de afgelopen jaren.

In dialoog met de omgeving

De gemeente ‘s-Hertogenbosch en ontwikkelaar Heijmans zijn al in de oriënterende fase samen in gesprek gegaan om de mogelijkheden hier op deze locatie te verkennen. Er zijn samen met de architect al heel wat vingeroefeningen gedaan en mogelijkheden geschetst in de verkenning. Zowel de gemeente als Heijmans hechten echter veel waarde aan het maken van passende plannen met de buurt en belangstellenden in een zogenaamde “omgevingsdialoog”. Wij willen daarom graag weten wat jij van de plannen vindt. Zo kunnen we binnen het bestemmingsplan werken aan een plan dat past bij de vraag, in de buurt en in onze stad/ En dat weten we graag voordat er ontwerpen worden gemaakt die een formele ruimtelijke ordeningsprocedure zullen doorlopen. Het eerste schetsontwerp dat de mogelijkheden laat zien is af. Dit ontwerp geeft een indicatie van de mogelijkheden en kan natuurlijk gedurende het proces veranderen.

De vragenlijst kon je invullen van maandag 8 februari t/m zaterdag 6 maart 2021.

Resultaten omgevingsdialoog (pdf)

Werkgroep

In de gesprekken met de omgeving die aan de plannen voorafgingen kwamen ook andere aandachtspunten naar voren. Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van het park behouden blijft? Welke invulling is mogelijk op de begane grond (sokkel) van de woontorens? En hoe zorg je ervoor dat het park veilig en toegankelijk blijft? Deze gesprekken met de omgeving vinden we belangrijk en daar gaan we ook mee door. Daarom is er sinds juni 2021 een werkgroep actief. In deze werkgroep zitten omwonenden die met ons meedenken over mogelijke oplossingen. Ze gaan ook in gesprek met de buurt om ideeën en mogelijke zorgen op te halen met als doel de kwaliteit van het park - in relatie tot de nieuwbouw - waar nodig te verbeteren. De werkgroep blijft actief tot aan de oplevering.

De werkgroep is inmiddels al een aantal keer bij elkaar gekomen en sprak onder meer met de architect en de ontwerper leefomgeving vanuit de gemeente over het toevoegen van kwaliteit aan het park. Het belang van voldoende (zon) recreatiemogelijkheden – ook op het water - werd in deze gesprekken nog eens extra benadrukt. De voorstellen van de werkgroep worden meegenomen in het inrichtingsplan van het park. 

De werkgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en naast omwonenden zitten hierin ook enkele vertegenwoordigers van de ontwikkelende partij en de gemeente. Zo is er voor de inrichting van het park sprake van co-creatie. De werkgroep heeft over de invulling van de sokkels (eerste en tweede bouwlaag) van de torens ook hun advies kunnen geven. Ze waren overwegend positief over de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor daghoreca en dienstverlenende, maatschappelijke, culturele en recreatieve functies. 

Hieronder het overzicht van de thema’s die we met de werkgroep uitwerken:

  • Toegankelijkheid en de entree van het park
  • Parkachtige omgeving en het compenseren van groen
  • (sociale) Veiligheid, inclusief verlichting
  • Bereikbaarheid
  • Sporten/recreëren /opwaarderen speeltuin
  • Fietsvoorzieningen
  • Plaatsen additionele oplaadpalen
  • Bereikbaarheid en veiligheid tijdens de bouw