Omgevingsdialoog

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil huidige en toekomstige Bosschenaren de kans geven om te komen of te blijven wonen in onze stad. Hoe? We zetten met onze nieuwe woonvisie in op een ambitieus nieuwbouwprogramma dat daar de ruimte voor biedt. We hebben te maken met een verschillende vraag naar woningen voor verschillende doelgroepen. In de woonvisie staat dat we in de gemeente verschillende soorten woningen gaan bouwen. Daar hebben we wel locaties voor nodig. We zoeken daarin naar locaties die enerzijds hiervoor geschikt zijn, en aan de andere kant locaties die hun kwaliteiten behouden. Het doel is om in de periode 2020-2030 10.500 nieuwe woningen te realiseren. De doelstelling van de woningbouwopgave is het realiseren van zoveel mogelijk woningen in de eerste jaren. Alleen zo kunnen we de hoge druk op de woningmarkt verminderen. We kunnen deze forse aantallen nieuwe woningen alleen halen door het voortzetten van de hoge woningproductie van de afgelopen jaren.

In dialoog met de omgeving

De gemeente ‘s-Hertogenbosch en ontwikkelaar Heijmans zijn al in de oriënterende fase samen in gesprek gegaan om de mogelijkheden hier op deze locatie te verkennen. Er zijn samen met de architect al heel wat vingeroefeningen gedaan en mogelijkheden geschetst in de verkenning. Zowel de gemeente als Heijmans hechten echter veel waarde aan het maken van passende plannen met de buurt en belangstellenden in een zogenaamde “omgevingsdialoog”. Wij willen daarom graag weten wat jij van de plannen vindt. Zo kunnen we binnen het bestemmingsplan werken aan een plan dat past bij de vraag, in de buurt en in onze stad/ En dat weten we graag voordat er ontwerpen worden gemaakt die een formele ruimtelijke ordeningsprocedure zullen doorlopen. Het eerste schetsontwerp dat de mogelijkheden laat zien is af. Dit ontwerp geeft een indicatie van de mogelijkheden en kan natuurlijk gedurende het proces veranderen.

De vragenlijst kon je invullen van maandag 8 februari t/m zaterdag 6 maart 2021.

Resultaat omgevingsdialoog en tijd voor de volgende fase

Het college van B&W ziet in dit plan een verbetering van kwaliteit voor de woningbouwlocatie vergeleken met de bouwmogelijkheden van het huidige bestemmingsplan. Het plan levert ook een goede bijdrage aan de woningbouwopgave in onze gemeente. Het college van B&W heeft de resultaten van de omgevingsdialoog gelezen. Hieruit zijn belangrijke punten gehaald die aan de opgave worden toegevoegd. Zo zal er bij de uitwerking aandacht moeten zijn voor transparantie en openheid van het park. Daarnaast zetten we bij de uitwerking van de inrichting van het park via co-creatie in op maatregelen die de kwaliteit en de levendigheid van het park verbeteren. Bij de invullingen van de plinten van de torens zetten we in op functies die bijdragen aan de sociale veiligheid en levendigheid van het park en van meerwaarde kunnen zijn voor de buurt en de wijk.

Resultaten omgevingsdialoog (pdf)