Historie

Van zwemmen naar wonen

Afbeelding van tijdlijn van 1930 tot 2021

Historie vóór 1951

1951-1999

In het ’s-Hertogenbosch van de jaren 30 werd het wandel- en ontspanningsoord Prins Hendrikpark gecreëerd. Al snel is deze plek door de Bosschenaren omgedoopt tot wat wij nu kennen de IJzeren Vrouw. Deze naam is toen gekozen als tegenhanger van de IJzeren Man te Vught. De gemeente zorgde voor een strandbad. Dit strandbad was al snel zeer geliefd, vooral op zonnige, zomerse dagen. Veel Bosschenaren maakten hier vele jaren dankbaar gebruik van.

In 1966 werd – naar een ontwerp van architect ir.P. Keulemans- uiteindelijk het nieuwe - vanaf dan overdekte - zwembad Brabantbad in de IJzeren Vrouw gebouwd. In de beginjaren was dit een zeer populair zwembad. Het was een bad met ‘alles d’r op en d’r an’. Jarenlang heeft het dienst gedaan als optimaal vermaak voor de Bosschenaren. Door de komst van het Sportiom even verderop verloor het Brabantbad aan populariteit. Daarop werd uiteindelijk besloten om zowel het Brabantbad en het nabij gelegen Vinkenkamp te sluiten. De sloop vond in 1998 plaats. Het Vinkenkamp was afgebrand. Vanaf dat moment hebben we gepland om hier op deze voor Bosschenaren geliefde locatie woningbouw te realiseren. Na een periode van planvorming (o.a. Eurpean-prijsvraag) werd de woonbestemming vastgelegd in het bestemmingsplan.

“De locatie is als een spiegel van de aan de overzijde gelegen ‘Amazones’. Het is bij uitstek een plek waar ideaal gewoond kan worden door vele Bosschenaren. En daarmee geven we uitvoering aan de ambitie van de gemeente."

Meer informatie over de geschiedenis van Brabantbad 1951 – 1999

2003

In 2003 is gestart om de bestemming van sport te wijzigen in een bestemming voor wonen op locatie Brabantbad.

2010

In 2010 is de bestemming voor de locatie Brabantbad gewijzigd van sport in wonen. Brabantbad is een mooie locatie voor een divers aanbod van woningen.

Ontwerp voor locatie van torens in 2010.

Ontwerpschets voor locatie torens.

Ontwerpschets bouwplan uit 2010.

2013 - 2015

Door de financiële crisis in deze jaren was het toen voorliggende concept niet meer haalbaar en uitvoerbaar. De jaren daarop bleek dat zowel de vraag naar woningen en de wens om daar invulling aan te geven als gemeente nog altijd groot.

Illustratie van het park.

In 2015 zijn de drie (torens) Amazones opgeleverd. Het plan heeft na oplevering veel positieve reacties opgeleverd. Hierdoor hebben we besloten om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden voor het benutten van het oude Brabantbad voor de opgaven waar de stad voor staat.

“De locatie is als een spiegel van de aan de overzijde gelegen ‘Amazones’. Het is bij uitstek een plek waar ideaal gewoond kan worden door vele Bosschenaren. En daarmee geven we uitvoering aan de ambitie van de gemeente.”

2016

Door deze nieuwe inzichten hebben we opnieuw besloten om te kijken naar Brabantbad. We zijn toen gestart met een nieuwe verkenning naar de locatie. De opmerkingen en leerpunten vanuit de omgeving op de oude plannen zijn meegenomen in de nieuwe contouren van het plan. Zo gaf de buurt ons aan dat:

 • Parkeren op eigen terrein beter is
 • Het park zo veel mogelijk behouden moet blijven;
 • Het mogelijk moet blijven om het rondje park kunnen blijven lopen;
 • Transparantie in het plan is een pré;
 • Zichtlijnen zijn heel belangrijk: het kunnen blijven kijken vanuit en naar het Prins Hendrikpark;

Deze punten hebben we vanaf 2016 in het nieuwe ontwerp meegenomen. Dit zijn belangrijke uitgangspunten om rekening mee te houden in het nieuwe plan. We wilden aan de slag met een plan waar niet alleen wij, maar ook de omwonenden en de stad trots op zouden kunnen zijn.

Dit leidde in de daarop volgende nieuw verkenning tot meer verticaal ontwerp in plaats van een horizontaal ontwerp. Hierdoor blijven de zichtlijnen zichtbaar en behouden we zo veel mogelijk park. Onze gemeentelijke groene ambitie komt hierin mooi samen: behouden van het mooie groen dat in het park aanwezig is. Daarnaast vonden we het belangrijk dat de duurzame ontwikkeling voor wat betreft de gebouwen, de mobiliteit en de inpassing in de omgeving meegenomen zouden worden. Niet alleen wij van de gemeente hebben duurzaamheid in onze ambitie verankerd, maar we merken in diverse andere gesprekken met Bosschenaren dat dit onderwerp terecht steeds belangrijker wordt gevonden.

2018 - heden

Voor Brabantbad hebben gemeente ’s-Hertogenbosch en ontwikkelaar Heijmans de uitgangspunten opnieuw bekeken. Hierbij is rekening gehouden met de opmerkingen die we in 2016 hebben ontvangen (zie hierboven).

Samen zijn we tot deze hoofdgedachte gekomen:
We willen een samenspel van woongebouwen hier realiseren. Deze gebouwen worden op een vanzelfsprekende manier ingebed in het park. Hogere accenten en lagere gebouwen zorgen samen voor een passende en herkenbare setting. We hebben hierbij grote aandacht voor een veilige, open en transparante manier van wonen op deze plek.

 • In dit gebied is sprake van een behoorlijk hoogteverschil. Het is belangrijk dat de gebouwen en de parkeergarage goed worden ingepast in het park. We maken hierbij maximaal gebruik van de huidige hoogteverschillen.
 • Het plan zal goed aan moeten sluiten op de directe omgeving. Het groene en openbare karakter van het park, de beleving van het water en doorzichten naar water toe en de rondwandeling rondom de IJzeren Vrouw moeten behouden blijven.
 • Naast de locatie ligt een tankstation met een 24-uurs shop. Het is belangrijk dat weer een natuurlijke afscheiding realiseren tussen het nieuwe plan en het huidige tankstation.
 • We willen circa 180 appartementen realiseren verdeeld over drie ronde torens.
 • 25% van het programma dient betaalbare koop te zijn;
 • We zorgen voor een sterke oriëntatie van alle appartementen op de plas, het park en op de zonzijde.
 • De gebouwen moeten een duidelijke eenheid samen vormen. De gebouwen mogen verschillen in hoogtes.
 • Conform de Nota hoogbouw 2003 is een maximale hoogte van 60 m. toegestaan. Lagere bouwhoogte geeft echter een beter evenwicht en balans in de omgeving. Hierbij is de relatie met Amazones ook van belang.
 • We houden rekening met een goed evenwicht en een goede balans in de onderlinge gebouwhoogten en verhouding in de breedte. De hoogte van de afzonderlijke gebouwen is daarbij van belang.
 • Bij de positionering van de gebouwen is de relatie met het park en op welke wijze je in of aan het park woont belangrijk.
 • We willen het karakter van het park versterken waar het kan.
 • Het park loopt door tussen de gebouwen. Dit zorgt voor een natuurlijke overgangen in het park.
 • We zorgen voor een goede verlichting van de torens en het (semi-)openbare gebied.
 • We willen een modernere uitstraling. Dit stemt overeen met de focus op licht en uitzicht.
 • De bovenste appartementen/penthouses in de koop hebben extra buitenruimte.
 • We hebben extra aandacht voor veiligheid door bv de looplijn vanuit de auto naar de lift, zorgen voor een overzichtelijke entree van de parkeergarage en geen ‘donkere’ hoeken.

Participatie

Keukentafelgesprekken in 2019

Heijmans heeft als ontwikkelaar in het kader van participatie / kennismaking met de buren al in augustus 2019 gesprekken gevoerd met de directe buren van het projectgebied Brabantbad. Hierdoor konden de eerste indrukken over het ontwerp worden opgehaald.
Tijdens de keukentafelgesprekken zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:

 • Proces (informeel en formeel RO-traject) & communicatie
 • Huidige situatie wijk/park
 • Schetsontwerp

Naar aanleiding van deze keukentafelgesprekken met stakeholders uit de omgeving van de IJzeren Vrouw, heeft Heijmans het ontwerp aangepast.

Wat is er met de opmerkingen vanuit de omgeving gedaan?

Door de keukentafelgesprekken hebben nieuwe inzichten opgeleverd. Hierop hebben we het plan al aangepast.

Iconen parkeren, duurzame mobiliteit, veiligheid, hoogte, gebruik park, zichtbaarheid en plint.

 • Parkeren en duurzame mobiliteit
  De hoeveelheid, parkeren, de locatie en het zorgen voor een passende parkeerbalans was eveneens een belangrijk thema. Hier zal een aangepast voorstel voor worden uitgewerkt;
 • Veiligheid en plint
  De noodzaak van het bevorderen van de sociale veiligheid en levendigheid door het realiseren van een levendige begane grond werd ook meegegeven. In het plan gaan we hier invulling aangeven door commerciële functies in de plint mogelijk te maken
 • Hoogte (van de woontorens)
  In het ontwerp zijn de hoogtes aangepast. De torens zijn nu niet meer even hoog (alle drie de torens waren eerder in een schets 60 meter hoog). Opmerking werd gemaakt dat de torens te hoog waren. Door optimalisatie en herindeling van het ontwerp is het gelukt om de hoogtes van de torens te variëren en te komen tot een beter ensemble ten opzichte van de Amazones en het Prins Hendrikpark. De hoogtes zijn door deze aanpassing nu circa 60 meter (middelste toren, dichtste bij de plas), 54 meter (westelijke toren) en 48 meter (oostelijke toren).
 • Gebruik park
  Met de buurt verkennen van de mogelijkheden om de kwaliteit van het park te verbeteren en hierbij de windsituatie te onderzoeken, is ons ook meegegeven. Bij de vervolgstap zal een windstudie worden uitgevoerd.
 • Zichtbaarheid 
  Behouden van goede doorzichten in het park (ruimte tussen de torens) werd ook als een belangrijk punt meegegeven. In het ontwerp is daar eveneens een aanpassing op gedaan door de hoogte van de sokkels.
 • Overige opmerkingen
  Bij de vervolgstap zal een zonstudie worden uitgevoerd. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in de schaduwwerking.
  Minimaliseren van de overlast en veiligheid tijdens de bouw betreft een punt dat wij ook zelf zeer belangrijk vinden. Wij zullen met alle partijen van de architect tot de aannemer hier onze volle aandacht aan besteden om dit zoveel als mogelijk te beperken

Hieronder nemen we de gemaakte opmerkingen en de verwerking ervan nog eens extra onder de loupe.

Illustratie met plint en slankheid torens.

Ontwerp slankheid van de torens.

Park en parkeren

In het huidige plan gaat het om circa 180 appartementen. De parkeergarage wordt overdekt in het park. Vanuit het streven naar een gezonde leefomgeving willen wij autobezit ontmoedigen door deelauto’s in te zetten. Dit is ook een actueel goed gebleken alternatief voor starters of ouderen op gemeente- en landelijk niveau.  In de huidige situatie zijn er 140 parkeerplaatsen. Na de bouw gaan we naar 113 parkeerplaatsen in het park. Op deze manier blijft er meer ruimte over in het park. Door het inzetten van deelauto’s worden er parkeerplekken teruggegeven aan het park. Daarnaast wordt de parkeergarage groen ingericht.

Karakter Park

Oppervlakte: door het ontwerp aan te passen (van een horizontaal ontwerp naar een verticaal ontwerp) leidde dit tot een afname in bebouwde oppervlakte ten opzichte van eerdere schetsen. Hierdoor wordt het karakter van het park niet overschaduwd. Van 5400 m2  (Zwembad en sporthal) naar 3200 m2 in het plan van 2010 naar 1.473m2 in de schets nu. De openheid van het park blijft hierdoor voorop staan.

Voetprint park

Zwembad en sporthal Plan 2010 Plan Brabantbad 2021
5.400 m2 3.400 m2 Circa 1.500 m2

 

Afbeelding van tijdlijn van 1930 tot 2021