Proces: aanvraag regelingen professionele kunst 2025-2028

Per 2025 start een volgende periode voor het cultuurbeleid van onze gemeente. Aan de inhoud verandert niet al te veel. Hiermee wil de gemeente de culturele sector rust geven. Daarnaast willen we onze positie van Cultuurstad van het Zuiden verder versterken door onze culturele kracht verder uit te bouwen en ruimte te bieden voor vernieuwing. En door het ondersteunen van de transitie die professionele organisaties willen maken. Met een aangepast instrumentarium en nieuwe financiële kaders willen we beter aansluiten op de behoeften en inzichten die we terugkregen uit de verschillende gesprekken met het culturele veld en uit de Cultuurscan. Zo gaan we werken met regelingen voor de professionele kunst. Niet alleen incidenteel, maar ook meerjarig. Dit zorgt voor transparantie en draagt bij aan een gelijker speelveld. Hiermee maken we onze meerjarensubsidies ook voor nieuwe professionele partijen toegankelijker. 

Met deze aanpassingen verwachten we nog beter uitvoering te geven aan onze beleidslijnen: Versterken, Vernieuwen en Verbinden

Hieronder lees je meer over waar we nu staan en wat dat voor professionele organisaties betekent. 

Regeling professionele kunst 2025-2028 opent op 1 december

De begroting van de (meerjarige) subsidieregelingen moet nog vastgesteld worden door de gemeenteraad. In tegenstelling tot eerder bericht vindt de vergadering hierover plaats op 12 december. We gaan de regeling professionele kunsten 2025-2028 al wel op 1 december voor je openstellen. Mocht de gemeenteraad tussentijds anders beslissen, dan laten we zo snel mogelijk weten wat voor gevolgen dat heeft. In ieder geval voor het einde van november.

De conceptregeling delen we in ieder geval half november met je. Daarmee willen we je alvast zo goed mogelijk inzicht geven hoe de regeling eruit komt te zien. Ook ter voorbereiding op jouw aanvraag. Tot en met 31 januari 2024 kun je een aanvraag indienen. Voor de zomer 2024 ontvang je dan bericht over jouw financiële positie vanaf 2025. 

Tijdslijn in het kort:

20 november 2023 Inspreken tijdens Informeren & Ontmoeten
28 november 2023 Collegebesluit Regeling Professionele Kunsten
1 december 2023 Openen Regeling Professionele Kunsten 2025-2028 onder voorbehoud besluit gemeenteraad
12 december 2023 Raadsbesluit Cultuurbegroting 2025-2028
31 januari 2024 Deadline indienen aanvragen 

Vragen?

Heb je vragen over de procedure? Stuur dan een bericht via het digitaal contactformulier. We streven ernaar om je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. In de aanvraagperiode organiseren we ook enkele digitale inloopsessies voor vragen die er mogelijk bij jullie leven. Over de precieze momenten informeren we je half november, samen met de conceptregeling.

De regeling nog een keer kort toegelicht

  • Het budget voor de Bossche Culturele Basis gaat met 300.000 euro omhoog. Dit staat ook in het bestuursakkoord. Dit wordt voor een groot deel ingezet voor de Regeling Professionele Kunsten, om tegemoet te komen aan de hogere kosten waar organisaties mee te kampen hebben. En om financieel meer ruimte te maken voor nieuwe toetreders. In totaal is er 17.900.000, - euro (excl. indexatie) per jaar beschikbaar voor de meerjarige financiering van professionele kunsten.
  • Een aantal grotere partijen (de Algemene Bossche Cultuurvoorzieningen) krijgt nu al zekerheid over gemeentelijke financiering voor de komende periode. Het gaat om Huis73, Verkadefabriek, Theater aan de Parade, Design Museum, Het Noordbrabants Museum, Willem Twee en Theaterfestival Boulevard. Tegelijkertijd vragen we van deze partijen meer verantwoordelijkheid in het ondersteunen van kleinere organisaties en individuele kunstenaars binnen onze gemeente. Ondersteuning op het gebied van talentontwikkeling van lokale makers, cultuureducatie en professionalisering van het lokale veld bijvoorbeeld.
  • We willen nog meer inzetten op vernieuwing van het culturele veld. En het nieuwe spelers makkelijker maken om meerjarige subsidie aan te vragen. Daarom gaan we werken met een regeling. Hierin zijn de voorwaarden en beoordelingscriteria opgenomen. Dat geldt ook voor het subsidieplafond en het maximale aanvraagbedrag per type organisatie of functie. Hiermee creëren we een gelijker speelveld. Dit betekent dat historische verschillen kleiner worden en nieuwe aanvragers een gelijkwaardig proces doorlopen.
  • Voor de Regeling Professionele Kunsten 2025-2028 werken we met een adviescommissie van experts die het college adviseert over het wel of niet toekennen van de subsidies. In de commissie zijn verschillende expertises vertegenwoordigd; behalve artistiek-inhoudelijke kennis, ook kennis op het gebied van bedrijfsvoering/financiën, publieksbereik, marketing en communicatie, maatschappelijke betrokkenheid etc. Voor de Cultuurfondsen werken we al met een adviescommissie, deze commissie wordt uitgebreid.

Cultuurfondsen

  • De huidige cultuurfondsen – Landelijk Onderscheidend, Lokaal Effectief en Pop-up, gaan verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen vier incidentele regelingen: een voor makers, een voor amateurkunsten en cultuurparticipatie, en twee voor professionele kunsten.
  • Organisaties die in de komende periode meerjarig gesubsidieerd worden door de gemeente, kunnen alleen gebruik maken van de incidentele regeling Vernieuwing en Transitie. De regeling Projecten en Programma’s Professionele kunsten is bedoeld voor organisaties die niet meerjarig gesubsidieerd worden.

Documenten