Wonen tussen kunst en dieze

Met de ontwikkeling van het voormalige Expeditie Knooppunt van PostNL wordt een belangrijke stap gezet in de Noordelijke Spoorzone. Ambities die we voor dit gebied hebben vastgelegd, zoals groen, duurzaam, toekomstgerichte mobiliteit en een levendig stedelijk woongebied dat goed is ingebed in de omgeving, krijgen vorm in het plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’.”

Roy Geers,
wethouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling

Tekening van het gebied Spoorzone

Winnend plan SDK Vastgoed

In december 2019 is er een winnaar gekozen voor de ontwikkeling van het EKP-terrein Noord aan de Parallelweg: SDK Vastgoed (VolkerWessels) met hun stedenbouwkundig plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’. In het plan wordt een creatieve woon-, werk- en leerhotspot gerealiseerd met zo’n 820 woningen en een aantrekkelijke openbare ruimte.

Spil in het plan is de bestaande EKP-hal die grondig wordt verbouwd tot het ‘KuBus’-gebouw, wat staat voor Kunst & Business. De kunstacademie AKVǀSt.Joost krijgt hierin een permanente plek, maar ook creatieve werkfuncties en horeca. Zichtlijnen en de belangrijkste looproutes komen straks uit op dit bijzondere gebouw.

Luchtfoto EKP terrein Noord

Creatieve schakel in de Noordelijke Spoorzone

Het EKP-terrein Noord wordt een creatieve schakel binnen de Noordelijke Spoorzone. Het fungeert als programmatisch en fysiek knooppunt tussen de Brabanthallen, de Bossche Stadsdelta en het innovatiedistrict Grenco-terrein. 

De ligging aan de Dieze geeft de nieuwe woonbuurt identiteit. Ook voegen we op deze plek een aantrekkelijke openbare ruimte toe. De Dieze-oever en verbindingen worden in samenhang met de Bossche Stadsdelta ontworpen.

Tekening van Schakel in de Noordelijke Spoorzone

Ruimtelijk en functioneel kader en Beeldkwaliteitplan naar de Raad

Afgelopen zomer konden omwonenden en andere belanghebbenden reageren op de conceptversies van het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord. Hierin zijn de (meer globale) uitgangspunten van het Ontwikkelkader EKP-terrein (2018) aangevuld met nieuwe uitgangspunten. De inspraakreacties zijn verwerkt in het Eindverslag inspraak en vooroverleg dat het college onlangs heeft vastgesteld.

De planning is dat de gemeenteraad op 8 december 2020 een besluit neemt over (de definitieve versies van) het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan en het bijbehorende raadsvoorstel.

Lees het Eindverslag inspraak en vooroverleg (pdf).

Verkeersonderzoek ontwikkelingen Spoorzone

In de Spoorzone worden de komende jaren veel gebieden tot ontwikkeling gebracht. Dit gebeurt gefaseerd en over een lange periode. Het plan voor het EKP-terrein Noord is het meest concreet. Het verkeersonderzoek geeft helder inzicht in het extra verkeer ten gevolge van dit plan. In het onderzoek is ook een doorkijk gemaakt naar andere (soms prille) ontwikkelingen in de Spoorzone. De resultaten van het onderzoek zijn toegelicht in de Webinar Verkeer van 11 november jl.

Bekijk het Verkeersonderzoek (pdf).

Kijk het webinair terug op YouTube.

Ruimtelijk en functioneel kader EKP-terrein Noord

In het Ruimtelijk en functioneel kader staan de uitgangspunten voor de bouwplannen en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte op het EKP-terrein Noord. Daarbij kun je denken aan de maximale bouwhoogtes, de plekken van de pleinen, belangrijke routes en zichtlijnen, of de functies die in het projectgebied zijn toegestaan. Maar er zijn ook uitgangspunten vastgelegd voor bijvoorbeeld energie, duurzaamheid, ecologie en mobiliteit.

het Ruimtelijk en functioneel kader (pdf) inzien.

 

Kaft van Ruimtelijk en Functioneel Kader EKP-terrein Noord oktober 2020

Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord

Gele kaft van beeldkwaliteitplan EKP-terrein noord oktober 2020

Welke uitstraling krijgt de bebouwing en de openbare ruimte? Welke kleuren en materialen worden er straks gebruikt? En hoe is de samenhang tussen de verschillende bouwblokken en plekken in het plangebied? Deze vragen worden beantwoord in het Beeldkwaliteitplan.

Het Beeldkwaliteitplan (pdf) inzien.

Meer informatie

Meer informatie over het concept-stedenbouwkundig plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’ is te lezen op de projectwebsite van EKP-terrein Noord.