Bossche Stadsdelta: een nieuw stukje stad

Hoe kan het gebied van de Kop van ’t Zand en Orthenpoort-Zuid er na 2025 uitzien? Dat was de vraag die het afgelopen jaar voorlag. En waar we samen met omwonenden, eigenaren, belanghebbenden en professionals over in gesprek zijn gegaan. Vanaf november 2019 zijn er verschillende gesprekken en bijeenkomsten geweest. De opbrengst namen we mee in de uitwerking van het Gebiedsperspectief. Voor de zomer lag de conceptversie ter inzage. De reacties die we kregen hebben geleid tot een aanpassing of verduidelijking in het Gebiedsperspectief. De gemeenteraad heeft op 8 december 2020 het gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta vastgesteld.

Wethouder Mike van der Geld: “We hebben in ons voorstel voor het Gebiedsperspectief verbeteringen verwerkt naar aanleiding van reacties. Ik ben trots op het plan dat nu voorligt en blij met de betrokkenheid van inwoners en professionals. Dit plan brengt de potentie van het gebied heel mooi in beeld. We willen van de Bossche Stadsdelta een aantrekkelijk en levendig gebied maken dat een nieuwe kwaliteit aan ’s-Hertogenbosch toevoegt. En in de gebiedsontwikkeling zetten we hoog in op duurzaamheid."​

Dynamisch gebied

De Bossche Stadsdelta wordt een dynamisch stedelijk gebied. Niet alleen van en voor alle Bosschenaren, maar ook ver daarbuiten.  Het biedt volop ruimte voor inspirerende en laagdrempelige nieuwe ideeën. Voor plannen op het kruisvlak van ontmoeting, cultuur, sport, werk en duurzame vernieuwing. Het is daarna de uitdaging om dit gebied ‘voor eeuwig jong’ en daarmee dynamisch te houden. Dit vraagt ook iets van de toekomstige gebouwen.

Het gebied wordt meer afgestemd op de voetganger en fietser. Met verbindende routes wordt het onderdeel van het stedelijk weefsel.

Artist impressie rode loper gebiedsperspectief

Wonen, werken en cultuur

Het gebied willen we ontwikkelen met een gevarieerd woningaanbod dat bij de mix van functies past. Het erfgoed willen we benutten, het geeft kleur aan de identiteit aan het gebied. We denken nu aan ongeveer 1300 woningen. Met daarin een verdeling van sociale en middeldure woningen, en aanbod in de vrije sector.

Naast het wonen, is er straks ook volop aanbod van werkomgevingen en cultuur. Alles bij elkaar zo ongeveer 45.000 m2. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige aanbod. De verhouding tussen commercieel en niet-commercieel werken en cultuur gaat richting fifty-fifty, zodat er aanzienlijk meer ruimte voor non-profit-initiatieven ontstaat.

Binnen de invulling van het gebied past ook hoogbouw. De relatie met de omgeving en de beleving in de openbare ruimte bepalen waar hoogbouw mogelijk is. De bouwhoogte blijft in verhouding laag in het oostelijke deel van de Kop van ’t Zand. Het zicht op het monumentale Molengebouw speelt daarbij een belangrijke rol. Op andere plekken, aansluitend op het naastgelegen EKP-Noord en ook in Orthenpoort Zuid, kunnen enkele torens van 50 tot 70 meter ontstaan.

Water en erfgoed

In dit gebied wordt water de grote verbinder. Een Rondje Waterplein is bijna 2 kilometer lang en brengt je van de zuidoever naar de noordoever. De Hoge Diezebrug? De oude verdwijnt, en er komt een nieuwe lage brug op een andere plek in het gebied. Zo maken we de Stadsdelta meer toegankelijk. En de Citadel en omgeving wordt in al haar cultuurhistorie beter zichtbaar. Het gebied wordt ook meer afgestemd op de voetganger en fietser. Met verbindende routes wordt het onderdeel van het stedelijk weefsel.

Structuurkaart

In de Noordelijke Spoorzone zien wij kansen voor een prachtige gebiedsontwikkeling. Op de plek waar de Dommel, Zuid Willemsvaart en Aa samenvloeien in de Dieze, willen we de Bossche Stadsdelta laten ontstaan. Een gemengd stedelijk gebied met een mix van cultuur en recreatie, wonen en werken. Niet alleen van en voor alle Bosschenaren, maar ook ver daarbuiten. 

Bekijk hiernaast de Ruimtelijke structuurkaart om hier een beeld van te krijgen.  Deze kaart staat overigens ook in het Gebiedsperspectief.

Structuurkaart Bossche stadsdelta gebiedsperspectief

Gesprek met de stad

In november 2019 stelde het college het ambitiedocument vast. Daarna gingen we het gesprek aan met de stad en omgeving. De eerste stap was het Kort &Krachtig Festival. In een middag daagden we geïnteresseerden uit om door een andere bril naar het gebied te kijken. Om op deze manier de kansen te zien.

De volgende stap was het Citizens Science Lab. In twee dagen tijd verdiepten ongeveer 80 betrokken bewoners en professionals zich in 4 thema’s uit het ambitiedocument. Ze gingen in op dilemma’s en zochten naar mogelijke oplossingen. Dit leverde op 4 thema’s de volgende filmpjes op:

1. Fun for Free

 

2. Ruimte voor het onbekende

3. Schone bodem, meer water

4. Bourgondische routes

De derde stap was de Ren je Rot bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst lieten we zien hoe we de input vanuit het Citizen Science Lab (de tweedaagse workshop) verwerkten in scenario’s. Ook de input uit het Werkatelier en het Kort & Krachtig Festival namen we hierin mee Tijdens deze avond legden we keuzes per thema voor waar de aanwezigen hun voorkeur voor uit konden spreken.

Vanaf eind november tot eind februari was er iedere donderdagmiddag een inloopatelier in het Werkwarenhuis. Tijdens deze middagen vonden gesprekken plaats en was er ruimte om vragen te stellen aan het projectteam.

Hoe gaan we verder?

Na het vaststellen van het gebiedsperspectief door de gemeenteraad hebben we de haalbaarheidsfase gestart. De komende periode (ongeveer 2 jaar 2020-2022) staat in het teken van deze haalbaarheidsstudie. Hierbij ligt de focus niet alleen op financiën maar ook op de nadere invulling van het programma. Denk dan bijvoorbeeld aan niet-commerciële functies zoals de urban scene en cultuur. We voeren hiervoor gesprekken met eigenaren, (potentiële) initiatiefnemers en ontwikkelende marktpartijen. Het resultaat van deze verdiepende haalbaarheidsanalyse kan tot gevolg hebben dat we het gebiedsperspectief op sommige punten aan moeten passen. In dit gebied spelen veel thema’s die we in samenhang met elkaar bekijken. Op elk van die thema’s zoomen we in om te kijken welke kansen en partijen hiervoor in beeld zijn.

Het is de verwachting dat de haalbaarheidsfase in kwartaal 1 van 2023 wordt afgerond. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad en zodra zij positief besluiten, kunnen we verder. We starten dan met het maken van het stedenbouwkundige plan, het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en, tot slot, de schetsontwerpen voor de gebouwen. 

Meer informatie?

Heb je vragen? Schrijf dan een email aan: bosschestadsdelta@s-hertogenbosch.nl.