Willemspoort Zuid

Roy Geers, wethouder van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling

“Na Willemspoort Noord is nu Willemspoort Zuid aan de beurt. Ook hier willen we een aantrekkelijke woonbuurt maken. Er is gekozen om intensief stedelijk te bouwen zodat zoveel mogelijk mensen hier hun woonwens kunnen waarmaken. Bovendien is het de bedoeling om een goede mix te realiseren. Voor jong en oud, voor huur en koop. Naast de bebouwing is er in het plan veel aandacht voor het groen. Daarmee willen we een mooie aansluiting maken op het prachtige natuurgebied De Gement, dat direct grenst aan Willemspoort Zuid. Dat maakt deze locatie heel bijzonder.”


Welkom op de webpagina van het project Willemspoort Zuid. De laatste fase van Willemspoort. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de planvorming. Willemspoort is onderdeel van de Spoorzone met zijn mix van wonen, werken, onderwijs en cultuur.

De ontwikkeling van Willemspoort is een samenwerking tussen gemeente ’s-Hertogenbosch, Heijmans Vastgoed en BrabantWonen. Het gebied Willemspoort Zuid ligt tussen de Randweg en het natuurgebied de Gement. Er komen circa 500 woningen en nog eens 2100 m² aanvullend programma voor bijvoorbeeld zorg gerelateerde functies. Van het totale woonprogramma worden circa 175 woningen in de sociale huur gerealiseerd.

Plattegrond Willemspoort Zuid

Inspraak

In februari 2019 hebben we op locatie een inloopavond georganiseerd om de eerste conceptplannen aan omwonenden te laten zien. Nu is het plan zover dat we kunnen starten met de formele inspraak.  Het plan is uitgewerkt in een (concept) stedenbouwkundig plan, een concept beeldkwaliteitsplan en (concept) ruimtelijke onderbouwing.

Deze stukken liggen vanaf 31 mei 2021 zes weken lang ter inzage in het Stadskantoor. Je kunt ook alle stukken digitaal inzien op de website van de gemeente 's-Hertogenbosch, onder het kopje ‘Afwijking van bestemmingsplannen’. Hier lees je ook wat inspraak is en hoe je een inspraakreactie kunt indienen via de website van de gemeente 's-Hertogenbosch.

We verzamelen alle inspraakreacties die we vanaf 31 mei tot en met 12 juli 2021 hebben ontvangen. De antwoorden lees je na de zomervakantie in het Eindverslag inspraak.  

De reacties betrekken wij bij de verdere besluitvorming over de planontwikkeling van Willemspoort-Zuid.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Willemspoort Zuid

Op deze website vind je een uitgebreide toelichting over het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. In onderstaande film vertelt stedenbouwkundige Edzo Bindels van het bureau West 8 over het plan. We hebben gezocht naar de best passende vervanging voor een inloopavond. Je kunt hier ook de pdf downloaden met daarin een toelichting op het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan.

Luister naar de uitleg van het plan

Geïnteresseerd in het stedenbouwkundig plan voor Willemspoort Zuid en het beeldkwaliteitsplan? We adviseren een stappenplan:

 1. Kijk de video hiernaast. Let op: de video duurt een half uur.
 2. Lees de webpagina.
 3. Bekijk het stedenbouwkundig plan
 4. Daarna nog vragen? Meld je aan voor het inspraak vragenuur (zie hieronder).

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

In het stedenbouwkundig plan vindt je  uitleg over het bouwplan en de inrichting voor de openbare ruimte in Willemspoort Zuid. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de bouwhoogtes, het aantal woningen in het gebied en parkeer voorzieningen. Maar je vind er ook uitleg over bijvoorbeeld energie, duurzaamheid, ecologie en mobiliteit.

Visual totaalontwerp Willemspoort zuid

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de uitstraling van de gebouwen en de openbare ruimte. Er is aandacht voor kleur- en materiaalgebruik, de  samenhang tussen de bouwblokken, vormgeving van entrees,  de inrichting van de openbare ruimte en veel groen in het plan.

Wil je het Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan inzien? Klik dan op de zwarte button hieronder. 

Bekijk de plannen (pdf)

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Meld je aan voor het inspraak vragenuur Willemspoort Zuid – 7 en/of 10 juni 2021

Bij de start van de inspraak zorgen we normaal voor een inloopavond waar je vragen kunt stellen over het plan. Door corona is het op dit moment niet mogelijk om een fysieke inloopbijeenkomst te organiseren. We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van alle informatie nog vragen hebt. Vragen die je wilt stellen voordat je gaat nadenken of je een inspraakreactie wilt indienen. Daarom organiseren we 2 digitale avonden op 7 en/of 10 juni. Op basis van het aantal aanmeldingen bekijken we op welke manier we de digitale sessie gaan organiseren. Je ontvangt uiterlijk op vrijdag 4 juni een e-mail met een link naar de sessie.

Vraag en antwoord - Stedenbouwkundig plan

Bebouwing

 • Waar komen de woningen te staan?
  De woningen worden gebouwd in het gebied Willemspoort Zuid. Het gebied is nu in gebruik als parkeerterrein voor het naastgelegen Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het ligt ten zuiden van de Randweg en Willemspoort-Noord met aan de zuidkant het natuurgebied de Gement.
 • Wat is de planopzet?
  In het plan voor Willemspoort Zuid zijn de woningen gegroepeerd rond drie groene hoven. De Gementhof is het grootste hof en heeft een centrale rol in het plan. Het is de gezamenlijke tuin voor alle bewoners van Willemspoort Zuid en de plek waar je kunt ontspannen en je buren kunt ontmoeten. Door een brede opening heeft de centrale hof een visuele verbinding met de Gement. De hoven zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Meer informatie vind je in het stedenbouwkundig plan op pagina's 16 + 19.
 • Hoe hoog worden de woningen?
  De gebouwen variëren in hoogte. De woongebouwen rond de hoven zijn voor een groot deel 6 tot 8 bouwlagen. Langs de Randweg komt hoogbouw in de vorm van een woontoren van 20 bouwlagen met een opengewerkte kroon. Meer informatie vind je in het stedenbouwkundig plan op pagina 27.
 • Hoe ziet de bebouwing eruit?
  De bebouwing varieert in hoogte, breedte en gebruik van materialen. Ook zijn er verschillende dakvormen. Hierdoor ontstaat er een afwisselend beeld. De individualiteit van de gebouwen wordt versterkt doordat drie verschillende architecten aan het plan werken. De bebouwing wordt uitgevoerd in natuurlijke materialen zoals baksteen. De kleur is terughoudend.

Aantal woningen

 • Voor welke doelgroepen worden de woningen gebouwd?
  In het gebied is ruimte voor een gevarieerd woonprogramma voor verschillende doelgroepen. Daarnaast komt er nog eens circa 2100 m2 aan aanvullend programma. Denk hierbij aan commerciële en zorg-gerelateerde functies.
 • Hoeveel woningen worden er gebouwd?
  Er worden totaal circa 500 woningen gebouwd.
 • Hoeveel sociale woningen worden er gebouwd?
  Er worden circa 100 tiny apartments gebouwd voor kleinere huishoudens en 77 reguliere sociale woningen.
 • Komen er ook studentenwoningen?
  De tiny apartments zijn voor meerdere doelgroepen geschikt en dus ook zeker voor de doelgroep studenten.

Vraag en antwoord - Duurzame gebiedsontwikkeling

  Mobiliteit

  • Waar komt de autotoegang naar Willemspoort Zuid?
   Willemspoort Zuid kun je met de auto vanaf twee richtingen bereiken: van de zijde van het kruispunt bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en van de zijde van het kruispunt bij het Koning Willem I College via de Henri Dunantstraat. De huidige bussluis in de Henri Dunantstraat zal verdwijnen. Dit doen we, zodat auto ’s makkelijker kunnen doorrijden. Meer informatie vind je in het stedenbouwkundig plan op pagina 38-39.
  • Waar komen routes voor fietsers en voetgangers?
   Fietsers en voetgangers zijn welkom in Willemspoort Zuid. De bestaande route via de Henri Dunantstraat blijft bestaan. Daarnaast verbeteren we de verbindingen naar de binnenstad en de Gement door aanpassingen aan de fietstunnel vanuit Willemspoort-Noord. Daarmee wordt ook de bereikbaarheid van het Jeroen Bosch Ziekenhuis beter en aantrekkelijker. Ook de toegang tot de Gement stimuleren we door een verbeterde toegang. In het plan zelf is veel aandacht voor voldoende fietsenstallingen. Meer informatie vind je in het stedenbouwkundig plan op pagina 34-35.
  • Wat betekent duurzame mobiliteit?
   Duurzame mobiliteit betekent dat er slim en op een duurzame manier wordt omgegaan met het vervoer van de nieuwe bewoners, werkers en bezoekers. Openbaar vervoer, fiets en voetgangers stimuleren we met het actieplan Duurzame Mobiliteit. Autogebruik gebeurt voor een deel met elektrische deelauto’s.
  • Mag ik als omwonende straks ook gebruik maken van het deelvervoer?
   In de eerste fase zijn maximaal 12 parkeerplaatsen voorzien voor deelauto’s. In de tweede fase komen daar nog 3 parkeerplaatsen bij. Als meerdere omwonenden interesse hebben in meer deelvervoer dan kunnen we het deelvervoer mogelijk verder uitgebreid. De gemeente ’s-Hertogenbosch stimuleert deelvervoer om de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen.
  • Waar parkeren de bewoners en werkers van Willemspoort Zuid?
   De bewoners parkeren in twee ondergrondse garages onder woongebouwen en in een nieuwe openbare parkeergarage met circa 350 parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen in de openbare parkeergarage kunnen ook door bewoners gebruikt worden. In fase 2 komt een extra aanvullende parkeergarage. Voor de werkers is er ruimte in het nieuwe transferium aan de Deutersestraat met 1100 autoparkeerplaatsen en 240 fietsparkeerplaatsen. Voor de bezoekers van Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn daarnaast 656 parkeerplaatsen in de bestaande parkeergarage beschikbaar. Meer informatie vind je in het stedenbouwkundig plan vanaf pagina 38.
  • Waar parkeren de bezoekers van Willemspoort Zuid en van Willemspoort Noord?
   De bezoekers van Willemspoort Zuid en Noord parkeren in de nieuwe openbare parkeergarage met circa 350 parkeerplaatsen.

  Duurzaamheid & milieu

  • Hoe energievriendelijk wordt de nieuwe woonbuurt?
   Willemspoort Zuid gaat voldoen aan de zogenaamde BENG-eisen die vanaf 2020 gelden voor de gebouwde omgeving. BENG staat voor ‘bijna-energieneutraal gebouw’. Voor de verwarming en koeling van het programma in Willemspoort Zuid wordt een collectieve WKO-installatie gerealiseerd; warmte- en koudeopslag is een duurzame en betrouwbare methode om een gebouw te verwarmen en te koelen met warmte of koude die tijdelijk is opgeslagen in de bodem. Daarmee wordt energie en CO2-uitstoot bespaard. 
  • Hoe duurzaam wordt de nieuwe woonbuurt?
   In 2050 dient de Nederlandse economie volledig te draaien op herbruikbare grondstoffen. De ambitie is waarde toe te voegen aan het gebied in plaats van deze te onttrekken. Dat geldt voor materialen en bij voorbeeld voor ruimte, ruimtelijke kwaliteit en energie. 
  • Wordt er rekening gehouden met de natuur?
   Ja, de bebouwing en de openbare ruimte worden ‘natuurinclusief’. Dat betekent dat er voldoende nestgelegenheden zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen, zwaluwen en vogels. Ook komen er plekken waar deze doelsoorten graag komen eten of verblijven.
  • Is het plan klimaatbestendig?
   Willemspoort Zuid moet bestand zijn tegen klimaatverandering, zoals temperatuur en neerslagstijging. Zo vindt er duurzaam waterbeheer plaats; dat draait om ‘vasthouden-bergen-afvoeren/infiltreren’. Hittestress is een belangrijk thema en kan ontstaan op warme, zomerse dagen. Hitte in steden en andere door de mens ingerichte omgevingen is vaak veel hoger dan het omringende platteland. Om hittestress tegen te gaan is in het grote hof volle grond met volwaardige bomen voorbereid. Deze zorgen voor schaduw en hebben een verkoelend effect.

  Gemeenschap / sociale cohesie

  • Hoe maken de verschillende bewoners contact?
   In Willemspoort Zuid komen diverse doelgroepen te wonen; van kleine tot grotere huishoudens, mensen met verschillende inkomens en verschillende leefstijlen. Het is de bedoeling dat het plan ontmoeting makkelijk maakt; dat is zowel goed voor fysieke als de sociale gezondheid. Het grote hof met gemeenschappelijk voorzieningen kan hiervoor zorgen. Het zorgt ervoor dat mensen naar elkaar omkijken, ook als ze normaal niet snel contact zouden hebben.
  • Hoe stimuleren we onderling contact en het gevoel van verbondenheid?
   Willemspoort Zuid nodigt uit voor een wandeling, is groen en heeft een gemengd en flexibel programma. De mix aan functies (diverse woonvormen, werken, zorg) maakt het gebied levendig. De woningen zijn geschikt voor alle leeftijdscategorieën van jong tot oud. Ook levensloopbestendige woningen maken deel uit van het plan.

  Vraag en antwoord - Beeldkwaliteitsplan

  • Wat wordt er in het beeldkwaliteitsplan geregeld?
   In het Beeldkwaliteitplan staan de uitgangspunten voor de beeldkwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte. Daarbij kunt u denken aan het kleur- en materiaalgebruik en de uitstraling / sfeer op verschillende plekken in het projectgebied. Meer informatie vind je in het stedenbouwkundig plan op pagina 63-67.
  • Waarom is er een beeldkwaliteitsplan nodig?
   De Welstandscommissie toetst of een bouwplan architectonisch past in de omgeving. Alle bouwplannen voor Willemspoort worden door de commissie beoordeeld en  getoetst aan het beeldkwaliteitsplan.

  Vraag en antwoord - Proces

  • Wat gebeurt er met alle reacties?
   We verzamelen alle inspraakreacties die we vanaf 31 mei tot en met 12 juli 2021 hebben ontvangen. De antwoorden leest u na de zomervakantie in het Eindverslag inspraak. We plaatsen het verslag op deze website. Insprekers ontvangen een persoonlijk reactie.
  • Welke stappen volgen er nog voordat er wordt gebouwd?
   -  Derde/ vierde kwartaal 2021: besluitvorming in de gemeenteraad
   - Tweede t/m vierde kwartaal 2021: Uitwerking bouwplannen en inrichtingsplan voor de openbare ruimte voor fase 1
   - Vierde kwartaal 2021 / eerste kwartaal 2022: Aanvraag omgevingsvergunning fase 1 van Willemspoort Zuid
   - Eerste kwartaal 2022: Start realisatie parkeergarage
   - Vierde kwartaal 2022: Bouwrijp maken en start bouw fase 1
   - Vierde kwartaal 2023 / eerste kwartaal 2024: Start fase 2
  • Wanneer worden de eerste woningen gebouwd?
   Verwacht wordt dat de eerste woningen 2023 worden gebouwd. Dit is mede afhankelijk van het verloop van de planning.

  Meer informatie

  Meer informatie over Willemspoort Zuid vind je op de website www.willemspoort.nl