Projectinformatie

De vernieuwing van een station en stationsgebied is een groot project dat vele jaren duurt. In 2018 zijn we gestart met de eerste onderzoeken en studies naar hoe het huidige stationsgebied verbeterd kan worden.

Station

Entree, passerelle en perrons 

Station ‘s-Hertogenbosch groeit uit haar jasje: het aantal reizigers stijgt de komende jaren gestaag en daar is het huidige gebouw niet meer op berekend. Om het reisgemak te verbeteren en de veiligheid te blijven garanderen, wordt het stationsgebouw aangepast en uitgebreid. Daarbij is ook de beleving van de reiziger én de verduurzaming van het station belangrijk.  

Opgave  

 • Uitbreiden of vervangen van de passerelle  
 • Verbeteren en verruimen stationshallen  
 • Extra zijperron  
 • Verduurzaming  
 • Verbetering van reisgemak en -beleving  

Mobiliteit

Bus, fiets, deelmobiliteit  

De ligging van het busstation is goed, maar passende wachtvoorzieningen ontbreken. Hiervoor moeten mensen regelmatig in de felle zon (hittestress) of juist in de regen wachten of elders schuilen. Hittestress wordt veroorzaakt door diverse omgevingsfactoren, zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en blootstelling aan direct zonlicht. Dit kan leiden tot duizeligheid/vermoeidheid/hoofdpijn/moeilijker concentreren. Ook heeft het busstation in de spits onvoldoende capaciteit. Er zijn te weinig fietsenstallingen aan de kant van het Da Vinciplein, ook na de geplande tijdelijke uitbreiding. De fietsenstalling onder het stationsplein is verouderd en niet goed toegankelijk.  

Opgave  

 • Vergroten capaciteit busstation  
 • Verbeteren wachtvoorziening busstation  
 • Vergroten capaciteit fietsenstallingen  
 • Verbeteren kwaliteit en toegankelijkheid van de fietsenstallingen 

Openbare ruimte

Pleinen en stationsomgeving 

Het huidige stationsgebied is nu vooral een plek met ‘veel stenen’. Hittestress en wateroverlast komt hier meer voor dan in andere delen van de stad. Bovendien is het minder prettig om te verblijven in en rondom het station dan in de rest van de binnenstad. De belangrijke oost-westverbinding van de ene naar de andere kant van het station (Stationsweg, Stationsplein, passerelle, Leonardo Da Vinciplein en Leeghwaterlaan) transformeren we daarom tot een stationspark. Daar komt ruimte om te verblijven, ontmoeten en ontspannen voor iedereen. Zo verandert het stationsgebied in een groene, gezonde en duurzame plek in het hart van de brede binnenstad, waar voetgangers en fietsers centraal staan. 

Opgave  

 • Verbeteren van de verblijfskwaliteit en ontmoetingsruimte  
 • Vergroening en verduurzaming van de openbare ruimte 
 • Meer ruimte geven aan de voetganger en fietser 

Verstedelijking en interwijkverbinding 

In de periode tot en met 2030 komen er in de Bossche Spoorzone zo’n 4800 woningen bij, waarbij wordt onderzocht of een gedeelte in de directe omgeving van het station kan worden gerealiseerd. We willen de woningbouw vooral baseren op een prettige openbare ruimte en goede verbindingen voor lopen, fietsen en openbaar vervoer. Daarnaast versterken we ook de positie van de stationsomgeving als ontmoetings- en verblijfsgebied. Dit vraagt om een nog sterkere verbinding en tussen de centrumkant en het Paleiskwartier voor ‘langzaam verkeer’, de zogenoemde interwijkverbinding. Het scheiden van de passerelle voor reizigers en de interwijkverbinding ligt hierbij voor de hand. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook een ‘groene as’ (een verbinding met bomen/planten/struiken) tussen de Stationsweg de Leeghwaterlaan over het spoor worden gerealiseerd. 

Opgave  

 • Verbeteren van de verbinding (interwijk) over het spoor  
 • Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en sociale veiligheid 
 • Toevoegen van nieuwe woningen en andere functies 
 • Verbeteren van de interactie tussen openbare ruimte en omliggende bebouwing