Kanaalboulevard

We werken aan een autoluwe binnenstad waar het prettig en gezond wonen en verblijven is. Een stad die op een veilige manier bereikbaar is. We willen het doorgaande autoverkeer verminderen, en de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De fietser en voetganger krijgen meer ruimte en de auto mag maximaal 30 kilometer per uur rijden. 

Dat betekent dat we de Binnenstadsring opnieuw inrichten. De eerste fase van de Kanaalboulevard - de Zuid-Willemsvaart tussen het Kardinaal van Rossumplein en Sluis 0 – is klaar. En met de aanleg van het vlonderpad hebben we ook meer ruimte gemaakt om te genieten van het groen en van het water. Een veilige looproute onder de bomen en een plek voor ontmoeting en recreatie. En met de aanplant van extra groen langs het kanaal, dragen we ook bij aan de biodiversiteit. De Kanaalboulevard en het Zuid-Willemspark gaan hand in hand samen.  

De volgende stap is het opnieuw inrichten van de Kanaalboulevard tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Muntelbrug (in de Citadellaan). Binnenkort willen we een definitief ontwerp klaar hebben. We doen dat niet alleen. Net als in de eerste fase vinden verschillende bijeenkomsten plaats met bewoners en andere belanghebbenden om tot een definitief ontwerp te komen. 

In het proces om tot het ontwerp te komen, haalden we vragen en suggesties op tijdens een online bewonersbijeenkomst. Dat doen we ook bij professionals, zoals het gehandicaptenplatform, Arriva en hulpdiensten. Er is al een aantal uitgangspunten beschreven in het Handboek (pdf) en in het Inspiratiedocument (pdf). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het smaller maken van de straten. Dit draagt bij aan het verminderen van de snelheid. Ook vermijden we zoveel mogelijk langere rechte stukken weg in het ontwerp. Het ontwerp zal bovendien zoveel mogelijk aansluiten bij het karakter van de openbare ruimte in de binnenstad. Bijvoorbeeld door het gebruik van klinkers en/of natuursteen. Wilt u meer weten over het proces dat we doorlopen of over de uitgangspunten? Stuur dan een bericht naar projectleider Martijn van de Ven via het digitaal contactformulier

Op 5 april vond een bewonersbijeenkomst plaats. Hier presenteerden we enkele ontwerpen. Ondanks de diversiteit aan belangen, en ook de tegenstellingen op een aantal onderdelen, komen we uiteindelijk tot één ontwerp waarin we zoveel mogelijk recht willen doen aan de input die iedereen heeft meegegeven. Ook vanuit de professionele belanghebbenden. De uiteindelijke afweging van hoe het ontwerp eruit komt te zien, maken we vanuit de gemeente. 

Op 11 oktober presenteerden we het definitief ontwerp Kanaalboulevard deel 2 en 3 (pdf). Op 1 februari heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel en krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het ontwerp. De komende maanden werken we het ontwerp in detail uit. Denk hierbij aan het uitwerken van de zowel de bovengrondse als ondergrondse situatie. Ook maken we dan definitieve keuzes in materiaalgebruik en beplanting. Deze uitwerkingsperiode duurt tot en met oktober 2023. Daarna volgt de aanbesteding en in het eerste kwartaal van 2024 start de realisatiefase: dan gaat de schop de grond in.

Samen maken we de stad!