Wettelijke verplichtingen energietransitie bedrijven

Energiebesparingsplicht

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), art. 2.15.

  • Verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.
  • Geldt voor alle bedrijven en organisaties die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken.
  • Per branche zijn maatregelen vastgesteld die genomen moeten worden: Zie hiervoor de Erkende Maatregelen Lijst op de website van het RVO.

Informatieplicht

Op grond van de Wet milieubeheer.

  • Verplichting om elke 4 jaar te rapporteren welke maatregelen van de Energiebesparingsplicht zijn genomen

Auditplicht

Op grond van de Europese richtlijn energie efficiëntie (EED).

  • Verplichting om elke 4 jaar een energieaudit uit te voeren
  • Geldt voor grote ondernemingen: meer dan 250 medewerkers en/of jaaromzet > €50 miljoen en/of balanstotaal > €43 miljoen

Energielabelverplichting

Volgens de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD).

  • Verplichting om bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen een geldig energielabel te hebben. Label is maximaal 10 jaar geldig

Verplichtingenergielabel C voor kantoren

Op grond van het Bouwbesluit.

  • Verbod op gebruik van kantoren die op 1 januari 2023 een slechter label hebben dan energielabel C
  • Geldt voor alle kantoren vanaf 100 m2. Monumenten zijn uitgezonderd
  • Geldt ook voor kantoren behorend bij bedrijven met een productiefunctie, mits het kantooroppervlak minimaal 50% van het labelplichtige deel van de gebouwen betreft.

Doe ook de Wetchecker energiebesparing op de website Regelhulpen voor bedrijven! Met deze regelhulp ziet u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen specifiek voor uw onderneming gelden.