Noorderplas

De beschoeiing en damwanden aan de noordelijke en oostelijke kant van de Noorderplas zijn aan vervanging toe. Dat is de kant van het Palermopad en Polsbroek. In plaats van het vervangen van de damwand en beschoeiing, willen wij waar mogelijk een natuurvriendelijke oever aanleggen. 

Hoe gaan we dat doen?

Voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever halen we de beschoeiing of damwand weg en maken we een helling. Zo ontstaat er een oever met een geleidelijke overgang van water naar land. Op sommige plekken lukt dit niet helemaal. Dan is er niet genoeg ruimte om zo’n oever aan te leggen, of de golfslag is te sterk waardoor de oever niet stabiel blijft. We verstevigen dan de oever door stenen te gebruiken. Het blijft ondanks de stenen een goede voedingsbodem voor begroeiing.

Natuurvriendelijke oevers

We hebben als gemeente de taak om de openbare ruimte zoveel mogelijk ecologisch en duurzaam in te richten, waarbij we rekening houden met biodiversiteit en onze klimaatdoelstellingen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers zorgt ervoor dat langs de oevers verschillende (bloeiende) plantsoorten gaan groeien. Dit is een belangrijk leef-, broed en rustgebied voor verschillende diersoorten, zoals bijvoorbeeld vlinders, reptielen en jonge vissen. Daarnaast zorgt de investering in het groen ook voor een prettige, gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

Aangepaste ontwerp

Op maandag 11 juli hebben wij op de inloopbijeenkomst de eerste plannen voor de oevers van de Noorderplas met omwonenden gedeeld en hun reactie hierover gevraagd. We hebben op en na de bijeenkomst veel reacties ontvangen. Deze gaan vooral over het zicht op de plas, de toegankelijkheid en de veiligheid. We zijn met enkele bewoners persoonlijk in gesprek gegaan en hebben met de voorzitter van de wijkraad gesproken. Met de verschillende wensen en belangen zijn we terug gegaan naar de tekentafel. Naar aanleiding van de reacties hebben we het plan aangepast.

Informatiebijeenkomst 22 november

Dit aangepaste plan hebben we op dinsdag 22 november tijdens een informatiebijeenkomst aan omwonenden toegelicht. Diverse bewoners hebben tijdens deze avond vragen gesteld. Er zijn suggesties gedaan die we in het ontwerp hebben meegenomen. En er werden een aantal aandachtspunten benoemd die niet binnen het project vallen. Met deze punten gaan wij ook aan de slag.

Belangrijkste aanpassingen

  • In het ontwerp gaan we op een aantal locaties damwand terugplaatsen. Dit doen we langs het Palermopad en langs de Polsbroek ter hoogte van de Kwartierenlaan. Voor het eiland (Palermopad) was eerst het plan om een natuurvriendelijke oever met stenen aan te leggen. Nu brengen we voor een groot deel damwand terug aan.
  • Het is niet zeker of er riet gaat groeien langs de oevers. Maar mocht dit wel het geval zijn, dan passen we het maaibeleid aan voor de Noorderplas. We maaien dan 1 of 2 keer per jaar, zodat riet (als het hier al gaat groeien) nooit hoger dan 2 meter wordt. Hiermee blijft de plas goed zichtbaar.
  • Het plan gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst bevatte vier vissteigers. De hengelsportvereniging Ons genoegen Maaspoort heeft verzocht om één vissteiger te laten vervallen en één steiger te vergroten. Ook dit verzoek is meegenomen in het ontwerp. 
  • We hadden het voornemen om een natuurvriendelijke oever met stenen aan te leggen ter hoogte het speelveldje bij de eendenkooi. Tijdens de avond is de wens uitgesproken om hier geen stenen aan te brengen, omdat hier langs de oever gespeeld wordt. Naar aanleiding hiervan veranderen we dit nu naar een natuurvriendelijke oever zonder stenen. 

Download het ontwerp

Download de samenvatting van de informatiebijeenkomst

Start werkzaamheden

Inmiddels zijn de technische tekeningen uitgewerkt en is de aannemer aan de slag gegaan met de voorbereiding van de werkzaamheden. Op maandag 20 februari gaan we van start. Naar verwachting duren de werkzaamheden 8 weken. De aannemer gaat op verschillende plekken tegelijkertijd aan de slag. Het werk voeren we vooral vanaf het water uit. Het werkgebied sluiten we af met hekken en we plaatsen waarschuwingsborden. 

Voor het aanvoeren van materialen hebben we een overeenstemming met de bewoners van de Pisastaete om het parkeerterrein hiervoor te gebruiken. Dit voorkomt veel verkeersbewegingen in de wijk. De meeste materialen voeren we aan over het water. Daarvoor gebruiken we de botenhelling achter de Pisastaete. Een deel van de aanvoer gaat via het fietspad bij de Florencestraat. Het fietspad sluiten we af en fietsers worden via het voetpad omgeleid. De Noorderplas blijft zoveel als mogelijk toegankelijk.