Verkoopprocedure

Inschrijfformulier en inschrijvingsvereisten

Wil je voor selectie in aanmerking komen? Lever dan uiterlijk op 31 maart het volledig ingevulde inschrijfformulier in. Samen met een projectvisie en jouw bod op de locatie. Vermeld op de gesloten enveloppe “inschrijving verkoop CPO Gaasterland”. Je kunt de enveloppe afgeven bij de receptie van het Stadskantoor en je krijgt een bewijs van ontvangst.

Let op: alleen volledige inschrijvingen nemen we in behandeling. Het is belangrijk dat jouw projectvisie zodanig is onderbouwd en uitgewerkt, dat beoordeling door de selectiecommissie kan plaatsvinden aan de hand van de selectiecriteria. Lever op tijd het inschrijfformulier met bijbehorende stukken in. Inschrijvingen die later binnenkomen dan hierboven vermeld, nemen we niet in behandeling.

Het indienen van een inschrijvingsformulier houdt in dat je als gegadigde instemt met de bepalingen, voorwaarden en procedure van deze verkoop bij inschrijving. Deze staan beschreven in de verkoopprocedure (pdf). Wil je er rekening mee houden dat de gemeente na sluiting van de inschrijving je kan vragen om de ingediende stukken ook digitaal aan te leveren.

Schriftelijke vragen; opmerkingen naar aanleiding van verkoopinformatie

Je kon uiterlijk tot en met 16 november 2021 schriftelijke vragen stellen via het digitaal contactformulier. Alle vragen hebben we gebundeld en de reactie daarop is op 7 december 2021 aan alle inschrijvers verstuurd. Deze (nota van inlichtingen) lees je ook op onze pagina Veelgestelde vragen.

Als een door de gemeente verstrekt document volgens jou tegenstrijdigheden, onvolkomenheden, onjuistheden, of onduidelijkheden bevat, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de gemeente. In ieder geval dient u tegenstrijdigheden, onjuistheden of onduidelijkheden uiterlijk 14 december 2021 schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken. Nadien kun je geen beroep meer doen op tegenstrijdigheden, onjuistheden of onduidelijkheden in de verstrekte documenten.

Vragen en antwoorden

Als je je wilt inschrijven dan is het verstandig om alle verkoopinformatie eerst goed door te lezen. Hieronder geven we alvast antwoord op de meestgestelde vragen. Deze antwoorden kunnen je ook helpen bij het doornemen van de verkoopinformatie.  

1. Waarom wordt deze procedure gevolgd?

Deze procedure van ‘verkoop bij inschrijving’ wordt gevolgd omdat de gemeente sturing wil geven aan de invulling van de locatie en alle inschrijvers een gelijke kans wil geven om hierop een bieding te doen.

2. Wanneer start de verkoop van de locatie?

De start van de verkoop start op maandag 25 oktober en wordt bekend gemaakt via social media.

3. Waar vind ik de informatie voor de inschrijving?

Alle verkoopinformatie wordt u per e-mail toegestuurd.

4. Hoe ziet de inschrijvingsprocedure eruit?

De procedure verloopt via een openbare inschrijving, gevolgd door een selectie van de inschrijvingen. Inschrijven kan tot uiterlijk 17 januari 2022 vóór 12.00 uur. Uw inschrijving bestaat uit een inschrijfbedrag van minimaal € 900.000,00 (exclusief kosten koper, exclusief belastingen. Prijspeil 1 januari 2021) en een 'projectvisie'. Bij deze minimale inschrijfsom wordt uitgegaan van een levering van de locatie in de huidige staat, waarbij de bestaande bebouwing wordt gehandhaafd. De projectvisie is een beschrijving van uw CPO-groep en een uitwerking van uw plan voor deze plek. In de bijlagen bij het verkoopdocument (pdf) vindt u het inschrijfformulier (pdf).

Alle inschrijvingen die aan de eisen voldoen, worden beoordeeld op een aantal thema's. De volledige selectiecriteria vindt u in onderhavig verkoopprocedure (pdf). Als geen enkel plan aan de ambities van de gemeente voldoet, kan de gemeente afzien van gunning.

5. Wat moet ik doen om de locatie te kunnen kopen?

Om voor koop in aanmerking te komen, moet u een bieding doen. Hiervoor maakt u gebruik van het inschrijfformulier (pdf). Dit formulier moet samen met uw projectvisie (dit is de uitwerking van uw plan) uiterlijk 17 januari 2022 vóór 12.00 uur worden aangeleverd bij de gemeente.

6. Zijn er subsidieregelingen van toepassing?

Voor vernieuwende vormen van wonen met zorg voor senioren (een woonzorgarrangement) kan misschien gebruik gemaakt worden van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg: Een aanvraag hiervoor moet de groep zelf verzorgen. Het maximale subsidiebedrag per plan is € 20.000,00. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten die gemaakt worden voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het woonzorgarrangement. Meer informatie hierover bij het ministerie van VWS en RvO.

7. Zijn er andere vormen van financiering mogelijk?

Er bestaat de mogelijkheid om op individueel niveau een starterslening aan te vragen bij de gemeente. De gemeente zal alsdan een besluit nemen over de voorwaarden en de hoogte van de starterslening.

Indien gegund wordt aan een groep koopstarters en de woningen een waarde houden onder de NHG grens is de gemeente bereidt voor de individuele koopstarter startersleningen beschikbaar te stellen.

8. Waaruit moet mijn bieding bestaan?

Die bieding bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een volledig ingevuld inschrijfformulier
 2. Een bedrag in euro’s (minimaal € 900.000,00 excl. kosten koper, belastingen, kadastrale kosten en dergelijke)
 3. Een projectvisie
 • Omschrijving van de koper / initiatiefnemers
 • In de projectvisie beschrijft u het woonconcept. U laat hierbij zien hoe uw bouwplan eruit ziet. Hierbij wordt expliciet vermeld dat dit geen op detail uitgewerkt bouwplan hoeft te zijn. U kunt hierbij referentiebeelden gebruiken, een intekening van de voetprint van de bebouwing op een kadastrale ondergrond en een geschreven visie van het plan en woonconcept. Wel moet u hierbij alvast rekening houden met de ruimtelijke kaders die in onderhavige selectiedocument zijn opgenomen, de welstandsnota (pdf) en de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.
 • Er moet een globale toelichting zijn opgenomen over de financiële haalbaarheid. U moet als inschrijver aangeven en zichtbaar maken dat het geboden aankoopbedrag en de ontwikkeling tot realisatie financieel haalbaar zijn.
 • De gemeente zal uw inschrijving beoordelen aan de hand van de minimum eisen en de selectiecriteria zoal is vastgelegd in de verkoopprocedure (pdf). Als de gemeente de verkoop gaat gunnen, dan vindt de verkoop plaats aan de partij met de beste score.

9.  Ben ik gebonden aan mijn inschrijving?

Als de verkoop aan u wordt gegund, dan bent u gebonden aan de bieding in euro’s en uw projectvisie. Het is daarom belangrijk, dat u vooraf uw financiële mogelijkheden onderzoekt. Bovendien moet u bij uw bieding globaal aangeven, dat het ingediende plan financieel haalbaar is.

10. Welke verplichting heb ik na gunning?

Als de verkoop aan u wordt gegund, heeft u de volgende verplichtingen:

 • Sluiten reserveringsovereenkomst (in deze verkoopbrochure is een concept reserveringsovereenkomst (pdf) opgenomen)
 • Betalen waarborgsom (€ 30.000, -) met een eerste afdracht van € 10.000, - binnen 2 weken na gunning
 • Als de voorwaarden van de reserveringsovereenkomst zijn vervuld en er sprake is van een ‘haalbaar plan’ sluiten partijen een koopovereenkomst (in deze verkoopbrochure is een concept koopovereenkomst (pdf) opgenomen)
 • Aanvragen omgevingsvergunning binnen 6 maanden na totstandkoming koopovereenkomst.
 • Notariële levering binnen 1 maand na onherroepelijk worden omgevingsvergunning.
 • Bouw opleveren binnen 18 maanden na eigendomsverkrijging.

11. Mag ik als koper tot doorverkoop overgaan?

U hebt hiervoor schriftelijke toestemming van de gemeente nodig. Als uw verzoek komt voordat de verbouwing is afgerond geeft de gemeente die toestemming alleen als verzekerd is, dat het plan – op basis waarvan de verkoop aan u is gegund – daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

12. Heeft u nog andere vragen?

In dit traject maken we onderscheid tussen formele en informele vragen. Formele vragen zijn vragen die nieuwe informatie opleveren. Informele vragen zijn vragen die enkel dienen ter verduidelijking van de al gegeven informatie. Vragen kunt u alleen per e-mail stellen.

Heeft u nog andere vragen? Stuur dan een e-mail via het digitaal contactformulier. We helpen u graag verder.

De pdf's op deze pagina voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het niet om deze pdf's te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen je daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op via het digitaal contactformulier.