Minimale eisen

Het voormalige kinderdagverblijf Gaasterland en de bijbehorende grond verkoopt de gemeente aan een groep zelfbouwers, oftewel een CPO-groep. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Waarom een CPO-groep? Op deze manier kunnen geïnteresseerden als collectief zelf woningen ontwikkelen en daarbij invulling geven aan hun ideeën op het gebied van milieu, architectuur, samenleven, zorg et cetera. Voor starters is dit een mooie kans bijvoorbeeld om een betaalbare woning te bouwen. Of voor ouderen die graag kleiner willen wonen en dichter bij elkaar. De gemeente zoekt naar de beste invulling van de locatie. Daarom werken we bij de verkoop met een systeem van inschrijving en selectie. De selectie van de beste inschrijver gebeurt op basis van de vooraf door de gemeente opgestelde minimumeisen en selectiecriteria. Inschrijvers dienen een projectvisie in en doen een bod op de locatie. Hieronder zetten we de criteria - waar je minimaal aan moet voldoen -voor je op een rij. Verderop lees je ook op welke onderdelen je punten kunt verdienen. De inschrijver met de hoogste eindscore heeft de winnende inschrijving gedaan. Hebben twee of meer inschrijvers een gelijke score, dan wordt er geloot.

CPO-groep

 • We willen op deze locatie minimaal 10 woningen toevoegen. Dat betekent dat de CPO-groep ook uit minimaal 10 huishoudens bestaat. Bij de inschrijving is het belangrijk dat de helft van deze huishoudens al bekend is. De leden van de groep moeten de woningen ook zelf gaan bewonen.
 • Geef bij jouw inschrijving ook aan wie deelnemen aan de CPO-groep en hoe de groep zich verenigt. Is dit in de vorm van een stichting of een vereniging?
  • Tijdens de duur van de reserveringsovereenkomst (pdf) werk je aan een regeling hoe het toe- en uitreden van leden wordt geregeld. En is er een reservelijst? De stichting of vereniging is er namelijk verantwoordelijk voor dat de locatie gelijktijdig wordt afgenomen.
  • Maak als groep gebruik van een CPO begeleider. Deze procesbegeleider ondersteunt jullie bij het hele proces. Van offerte voor architect en aannemer, het begeleiden van de bouw tot en met de realisatie.
 • Als groep ben je financieel verantwoordelijk. Dit betekent dat de CPO-groep de locatie verwerft en zelf de belangrijke inhoudelijke, financiële en organisatorische besluiten neemt.;
 • Als groep blijf je opdrachtgever tot aan de oplevering en zoekt en contracteer je als groep samen dus zelf een architect en bouwer;

Projectvisie

We zijn heel benieuwd naar jullie woonideeën voor deze locatie. Deze ideeën kun je omschrijven in een projectvisie. Je hoeft daarvoor geen heel gedetailleerd bouwplan uit te werken. Een toelichting op het ontwerp en het woonconcept is voldoende. Je kunt referentiebeelden gebruiken. Een voetprint van de bebouwing intekenen op een kadastrale kaart. Hou wel rekening met de ruimtelijke kaders die in de verkoopprocedure (pdf) zijn opgenomen, de welstandsnota (pdf) en de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.

 • Samengevat bevat de projectvisie een presentatie van het ontwerp en het woonconcept, zowel in woord als in beeld. En een plan van aanpak voor realisering.

Financieel

 • Voor deze locatie (bebouwing en het perceel) willen we minimaal € 900.000,00 (kosten koper, exclusief belastingen. Prijspeil 1 januari 2021) ontvangen. Jullie bod moet dus minimaal dit bedrag zijn.
 • Je bieding doe je via het inschrijfformulier (pdf);
 • We vragen van de CPO-groep een globale begroting voor de complete realisatie van het project.

Ruimtelijke inpassing

Het ontwerp voldoet aan de stedenbouwkundige opzet van de locatie en de eisen. Deze staan vermeld in de verkoopprocedure (pdf) onder de algemene regels voor bebouwing, erfafscheidingen en parkeren. Deze kun je vinden op pagina's 7, 8 en 9.

De pdf's op deze pagina voldoen (nog) niet aan de toegankelijkheidseisen. Lukt het niet om deze pdf's te lezen en/of te begrijpen? Wij kunnen je daarmee helpen. Neem hiervoor contact met ons op via het digitaal contactformulier.