Hoe vergroot je jouw kansen?

Om mee te kunnen dingen is het noodzakelijk dat je aan de minimale criteria voldoet. Kun je hieraan niet voldoen, dan kun je ook niet deelnemen aan de selectiefase. Maar je kunt ook extra punten verdienen. Hoe hoger jouw score, hoe groter jouw kansen.

Een selectiecommissie beoordeelt alle inschrijvingen nadat de inschrijvingstermijn is afgelopen. De selectiecommissie brengt een gezamenlijk advies uit aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het college neemt op basis van dat advies een besluit.

Gunning geschiedt in principe aan de inschrijver met de hoogste score. De gemeente behoudt zich echter het recht voor van gunning af te zien. Bijvoorbeeld als geen van de ingediende projectvisies voldoet of voldoende haalbaar lijkt.

Beoordeling selectiecriteria:
De selectiecommissie beoordeelt de inschrijvingen aan de hand van de volgende criteria:

 1. Doelgroep (CPO-groep):  0 - 30 punten                
 2. Inschrijfbedrag: 0 - 20 punten                                    
 3. Projectvisie: 0 - 30 punten                                          
 4. Energie/duurzaamheid/hemelwater: 0 - 20 punten   

1. CPO-groep (wijze van samenwerking en samenstelling van de groep):

We gaven al aan dat we de locatie verkopen aan een CPO-groep. Dat is een minimum vereiste. In jouw projectplan kun je de wijze waarop de groep samenwerkt en hoe deze wordt samengesteld nog verder onderbouwen. Daar kun je ook extra punten voor krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • Waarom willen jullie graag met elkaar eigen woningen ontwikkelen? En waarom juist op deze locatie? Daar zijn we benieuwd naar. Hoe kwamen jullie met elkaar in contact? Wat bindt jullie? En hoe gaan jullie de samenwerking organiseren? In een vereniging of stichting?
 • Hoe groot wordt de groep? En heb je al nagedacht hoe je nieuwe deelnemers gaat werven als er nog onvoldoende deelnemers zijn? En wat als er later deelnemers afvallen? Werk je met een reservelijst? Hoe zie je de samenwerking voor je en is er al een CPO-begeleider in beeld?
 • We willen graag starters op de woningmarkt een kans geven, en ouderen. Ouderen willen vaak kleiner wonen. En door voorzieningen te delen - elkaar te helpen waar nodig - kunnen ze ook langer zelfstandig blijven wonen. Deze groepen krijgen een hogere beoordeling.
 • Heb je een speciaal thema voor het project in gedachten over de wijze waarop jullie willen wonen en (samen) leven?
 • Groepen met mensen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch krijgen een hogere beoordeling.
 • We zijn vooral op zoek naar een groep die ook een positieve uitstraling heeft op de buurt, waar buurtbewoners welkom zijn of die onderdeel willen zijn van de leefomgeving. We willen van jou graag weten welke meerwaarde jullie woonproject heeft voor de buurt en de woonomgeving.

2. Inschrijfbedrag

Het minimale bedrag waar je je voor kunt inschrijven is € 900.000,00 (exclusief kosten koper, exclusief belastingen prijspeil 1 januari 2021). Wil je een hogere prijs betalen dan krijg je daarvoor ook meer punten.

3. Projectvisie

Het is niet per se nodig dat je een heel gedetailleerd plan beschrijft. Maar het helpt je wel om extra punten te krijgen als je in jouw visie rekening houdt met het volgende:

 • In het concept ontwerp voor het ontwikkelen van de locatie houd je rekening met de buurt en de wijk. De woningen passen bijvoorbeeld bij het karakter van de wijk, de openbare ruimte en de al aanwezige bebouwing.
 • Ook moet de voorkant en de entree van de woningen aansluiten op de openbare ruimte. Een groene, gezonde en prettige leefomgeving vinden we belangrijk. Een zo’n groen mogelijke inrichting met zo min mogelijk verharding is een grote plus. Kijk daarbij ook naar de samenhang tussen de inrichting van het terrein en de (geplande) bouwwerken.

4. Energie/duurzaamheid/hemelwater:

Energiebesparing en het opwekken van duurzame energie is een belangrijk speerpunt binnen onze gemeente. In 2050 wil de gemeente ’s-Hertogenbosch klimaatneutraal zijn. De gebouwde omgeving moet dat zelfs al in 2035 zijn. Voor de komende jaren werken we op basis van het recent vastgestelde ‘Energie transitieprogramma 2016-2020’. ’s-Hertogenbosch maakt met dit programma snelheid om doelstellingen te halen.

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Dit komt ook overeen met het gemeentelijke energietransitie-programma. Toepassing van energiebesparende installaties sluit hierbij aan (warmtepompen, WKO, zonnepanelen).

CO2-neutraal/energie:

Minimaal bouwniveau is BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Deze energieprestatie-eis geldt per 2021 voor nieuwbouw. Aardgasloos voor woningbouw volgt nu al uit de wet.

Een PLUS

Zoals gezegd wil de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2050 klimaatneutraal zijn. Een bovenwettelijke PLUS zou een nog betere energieprestatie zijn dan het minimale BENG. Dat houdt in dat het gebouw meer (of helemaal) energieneutraal moet zijn. Energieneutraal komt erop neer dat het gebouwgebonden energiegebruik netto op jaarbasis 0 is.

Als we energieneutraal vertalen naar BENG betekent dit het volgende voor de drie BENG-indicatoren:

 • BENG 1: is geen directe indicator, echter betekent conform de trias energetica hoe lager hoe beter. De gemeente hecht waarde aan een goede gebouwschil en wil daarom dat op BENG 1 minimaal 25% beter is dan Bouwbesluiteis.
 • BENG 2: (primair fossiel energiegebruik) moet bij energieneutrale woningen 0 kW/m² bedragen.
 • BENG 3: (aandeel duurzame energie) is dan automatisch 100%. 

Wil je nog een stap verder (een extra PLUS)? Dit is het geval als er ‘nul op de meter- woningen’ gebouwd worden: de woning verbruikt dan over een heel verbruiksjaar net zoveel energie als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. Hiermee wordt dus al het energieverbruik meegenomen. Zowel het verbruik van de ‘gebouwgebonden’ installaties als het ‘huishoudelijk’ verbruik van de bewoners.

Gezond, groen en klimaatbestendig ontwikkelen

Je kunt hierbij denken aan het vergroten van de biodiversiteit door meer groen toe te voegen en te kiezen voor bijvoorbeeld groene daken. Het beperken van verhardingen en natuurinclusief bouwen. Het zijn allemaal maatregelen om de effecten van hitte, droogte en steeds meer neerslag te voorkomen. Je moet in ieder geval voldoen aan de verordening bomen, water en groen ’s-Hertogenbosch 2021. In deze verordening staan de eisen vermeld over het bergen van het water op de locatie.

Circulariteit en waardebehoud van grondstoffen

De locatie wordt geleverd inclusief het oude gebouw en bijbehorende opstallen. In het kader van de circulariteit wordt het zeer gewaardeerd als het bestaande gebouw of delen daarvan behouden blijft.  Circulariteit gaat ook over het gebruik van grondstoffen met een zo laag mogelijk milieubelasting voor de (ver)bouw van de woningen. Bij circulariteit gaan we ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later. Na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden gebruikt. Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval.

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit is in onze samenleving steeds belangrijker: het bevorderen van duurzaam, schoon, dan wel elektrisch vervoer. Je kunt in jouw projectvisie omschrijven hoe je hier – bij de ontwikkeling van het bouwplan - invulling aan wilt geven.

Geef in jouw projectvisie aan welke maatregelen je als groep op het gebied van energie, duurzaamheid en hemelwater wilt nemen.