Toekomstbestendig en duurzaam

We staan in Nederland voor ingewikkelde opgaven. Niet alleen moeten we steeds meer mensen huisvesten, we hebben ook rekening te houden met klimaatverandering en een toenemende schaarste aan energie en grondstoffen. Ook ontwrichten hoosbuien steeds vaker de openbare ruimte.

Op dit moment werken we intensief aan het verduurzamen van onze gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierbij is ‘energie’ een belangrijk speerpunt. Enerzijds door het realiseren van duurzame energievormen (zoals windturbines, zonnepanelen, warmtepompen) en anderzijds door het energiezuinig (neutraal) laten bouwen.

Energiezuinigheid

Zoals gezegd is energiezuinigheid een belangrijk speerpunt binnen de duurzaamheids-ambities van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente heeft doelen gesteld waaraan wordt gewerkt om te komen tot een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie in 2020, een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2035 en ’s-Hertogenbosch dient volledig klimaatneutraal te zijn in 2050. Deze ambities zijn fors te noemen, waarbij 'alles uit de kast' moet worden gehaald. Deze doelstelling betekent dat niet alleen de gemeente veel doet, maar ook de Bossche bedrijven, inwoners, ontwikkelaars, maatschappelijke groepen, woningcorporaties zullen hierin moeten investeren, samenwerken, creatief zijn en vooruitdenken.

De gemeentelijke ambitie en -doelstellingen zijn vastgelegd in het “Energie-transitieprogramma 's-Hertogenbosch 2016-2020”.Dit programma is vastgesteld door de gemeenteraad op 31 januari 2017. Ook het recente bestuursakkoord (2018-2022) stelt dat we als gemeente een serieuze bijdrage leveren om de klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen we bijvoorbeeld via het opwekken van duurzame energie en het energiezuinig laten (ver)bouwen in onze gemeente. In stappen werken we toe naar een aardgasvrije gemeente. Voor nieuwbouw is de lijn dat we zoveel mogelijk vooruit lopen op de landelijke norm.

Vanaf 1 juli 2018 mogen nieuwe woningen en andere nieuwe kleinverbruikers niet meer op aardgas worden aangesloten. De keuze voor type verwarmingssysteem is in deze voorfase nog niet gemaakt. Bodemwarmte – in combinatie met aquathermie vanuit de waterplas - is een beschikbare alternatieve en duurzame energiebron die hier goed toepasbaar zou zijn. Voor wat betreft energiezuinig bouwen, moet vanaf 1 juli 2020 nieuwbouw aan zogenaamde ‘BENG-eisen’ voldoen. BENG staat voor “Bijna Energie Neutraal Gebouw”. De beoogde woontorens zullen ten minste voldoen aan de aankomende energieprestatie eisen conform BENG.

Voor de duurzame energievoorziening van de 3 woontorens in het project Brabantbad te Den Bosch denken we aan de toepassing van (collectieve) warmtepompen met Energie-Winning uit Oppervlaktewater (EOW) en/of Warmte Koude Opslag (WKO), zoals bijvoorbeeld bij De Hinthamerpoort. In de huidige context spreek men vaak ook over een TEO, Thermische Energie uit Oppervlakte water. De toepassing van deze vorm van energievoorziening pas in de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hier wat technische uitleg:

Illustratie van duurzaam systeem in Hinthamerpoort.

Illustratie met uitleg over Thermische Energie uit Oppervlakte water.