Volgende stap EKP terrein Noord

In de Noordelijke Spoorzone ziet het college kansen voor prachtige gebiedsontwikkelingen. Op het terrein van de vroegere Expeditie Knooppunt PostNL aan de Parallelweg maken we een levendig en stedelijk woongebied. In het plan is volop aandacht voor groen, duurzame ontwikkelingen en  toekomstgerichte mobiliteit, waaronder deelmobiliteit. Even verderop, op de plek waar de Dommel en Aa samenvloeien in de Dieze, willen we de Bossche Stadsdelta ontwikkelen. Beide ontwikkelingen legt het college voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Roy Geers over EKP terrein Noord: “We zetten een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit gebied. Het wordt meer en meer zichtbaar hoe aantrekkelijk het er hier in de toekomst uit gaat zien. Een plek waar wonen de boventoon voert. Met ruim 800 woningen is er volop keuze voor mensen die hier graag willen wonen. Waar ook plek is voor andere functies met levendigheid en creativiteit. Passend in dit gebied. Ik verwacht dat mensen dit gebied na realisatie waarderen als een nieuw stuk stad, waar ze trots op zijn.”

Wat ging hieraan vooraf?

Eind 2017 was de aftrap voor de planontwikkeling van het EKP-terrein Noord. Samen met de omgeving ging de gemeente aan de slag met de globale uitgangspunten, die later zijn vastgelegd in het Ontwikkelkader EKP-terrein. Eind vorig jaar is de winnaar bekend gemaakt van de gemeentelijke aanbesteding voor de Gebiedsontwikkeling EKP-terrein Noord: SDK Vastgoed met hun concept stedenbouwkundig plan “Uit de kunst, aan de Dieze”. De gemeente heeft vervolgens uitgangspunten vastgelegd voor de toekomstige bouwplannen en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Deze uitgangspunten staan in het Ruimtelijk en Functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan en hebben voor de zomer ter inzage gelegen. In de inspraakperiode zijn 30 inspraakreacties ingediend. De meeste reacties zijn positief over het plan, wel zijn er zorgen over de bereikbaarheid van de omgeving in relatie tot andere ontwikkelingen in dit deel van de noordelijke spoorzone.

Hoe verder? 

De planning is als volgt. De gemeenteraad behandelt het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord in de raadsvergadering op 8 december 2020. In dezelfde raadsvergadering staat ook het Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta op de agenda. Voorafgaand aan de raadsvergadering kunt u eventueel, tijdens Informeren en Ontmoeten op 16 november 2020, uw mening geven over het raadsvoorstel.

Meer informatie lees je op: www.denbosch.nl/ekp-terrein.