Nieuwe mogelijkheid voor makers in creatieve hub

Binnenkort openen we een nieuwe creatieve hub in voormalig Kindcentrum Sterrenbosch aan de Hofstedenlaan. Het wordt een plek voor beeldende makers en podiumkunsten. In deze creatieve hub krijgen ongeveer 25 startende makers en recent afgestudeerden van St. Joost en Koningstheateracademie (onderdeel van Avans Creative Innovation) een atelier of studio. Daarnaast wordt er ook plaats gemaakt voor meer gevestigde makers en initiatieven. Juist om te zorgen voor een cross-over in ervaring en kennis. Daarnaast nodigen we ook ondersteunde bedrijven voor de creatieve sector uit deel te nemen. Naast werkruimte bieden we een inhoudelijk programma dat we samen, met de gebruikers van de creatieve hub, gaan ontwikkelen. Hiermee ondersteunen we de zakelijke kant van de beroepspraktijk van de deelnemers.

Read in English? Scroll down.

Samenwerking en kennisdeling

Om tot een succesvolle creatieve hub te komen, vormen alle deelnemers een gemeenschap die openstaat voor samenwerking en kennisdeling. Met elkaar maar ook met de omgeving en de stad 's-Hertogenbosch. Vanuit de creatieve hub worden initiatieven ontwikkeld met en/of voor de wijk. Ook biedt Avans Hogeschool er onderwijs voor studenten van zowel de (klein)kunstacademie als van de opleiding Business Innovation. Daarnaast is er een multifunctionele ruimte waar de gebruikers van het pand elkaar kunnen ontmoeten. En waar ruimte is voor exposities en voorstellingen.

Spreekt dit jou aan en wil je graag deelnemen? Meld je dan snel aan. We vragen je een motivatie te schrijven en een overzicht te geven van jouw werk. Een commissie maakt een selectie uit de geïnteresseerden om tot een geschikte community te komen, met een goede mix tussen startende en gevestigde makers/organisaties of instellingen. Aanmelden kan tot 1 oktober as. Lees hieronder de procedure.  

Kijkmoment

Heb je nog vragen of wil je de locatie graag eerst even zien? Op dinsdag 26 september 2023 organiseren we een kijkmoment op locatie om 16.30 uur. Wil je daarbij zijn? Meld je dan aan.

Aanmelden

Voorwaarden en procedure

 • Kosten zijn ongeveer €200,- per maand voor een plek in de hub, ongeacht het aantal vierkante meters. Dit wordt met elkaar vormgegeven.
 • Werkruimtes (schoollokalen van 50-60m2) zullen gedeeld worden door verschillende makers. Wie waar kan werken wordt in gezamenlijkheid bepaald.
 • De pandgenoten moeten zich verhouden tot elkaar en de buurt/omgeving.
 • Avans is onderdeel van de hub met studenten en een onderzoekslab.
 • Het betreft een tijdelijk pand. Daarom is er een opzegtermijn van één maand. Je werkpraktijk moet dus passen bij een tijdelijk pand (binnen één maand moet de boel leeg kunnen zijn). Maar voor de komende 3,5 jaar (tot januari 2027) zijn er geen nieuwe plannen voor het pand.
 • De grote gymzaal van het schoolpand is geen onderdeel van de hub. Deze is namelijk nog in gebruik als sportruimte.
 • Het pand staat midden in een woonwijk. Er wordt verwacht dat je een goede buur bent (m.b.t. geluid, opruimen en fietsen stallen e.d.).
 • Vanwege de parkeersituatie is de wens dat je zoveel mogelijk met de fiets of het OV komt.
 • Meld je vóór 1 oktober 2023 aan door jouw motivatie en overzicht van jouw werkpraktijk op te sturen (CV, portfolio of overzicht artistieke werkpraktijk). 

Heb je vragen over de procedure? Neem contact op met Jur Jacobs via cultuur@s-hertogenbosch.nl.

Wie zoeken we?

1. Startende makers

 • Je bent professioneel werkzaam op een of meerdere gebieden binnen of rakend aan de beeldende of podiumkunsten.
 • Je staat aan de start van je professionele beroepspraktijk als kunstenaar/creatief maker.
 • Je wilt graag deelnemen aan het inhoudelijke programma ± 1 dag per 2 maanden.
 • Je woont in, je hebt je werkgebied in of hebt je kunstvakopleiding gevolgd in ’s-Hertogenbosch.
 • Je bent graag onderdeel van een gemeenschap. Je deelt met en leert van andere makers en wil je verhouden tot de omgeving van de creatieve hub.
 • Je wil de werkruimte veel gebruiken en regelmatig aanwezig zijn.
 • Je kan binnen een maand de boel inpakken, dus geen steenovens e.d.

Spreekt dit jou aan? Stuur je CV, portfolio/overzicht artistieke praktijk en motivatiebrief naar cultuur@s-hertogenbosch.nl.

In de brief geef je o.a. aan:

 • Wat je komt halen en brengen in de hub. Welke meerwaarde de hub heeft voor jou en jij voor de hub. Hoe zie jij deze community voor je?
 • Hoe je de creatieve hub ziet in relatie tot de buurt/omgeving.
 • Hoe je werkt en wat voor jou een fijne werkruimte is.
 • Hoe vaak je aanwezig bent in de hub (en mogelijk welke dagen/ dagdelen).
 • Waar je behoefte aan hebt voor het inhoudelijk programma.

2. Andere makers en organisaties

 • Je bent een professionele maker of (ondersteunende) organisatie werkzaam in de culturele sector.
 • Je wil bijdragen aan de community in het algemeen, en specifiek aan de beroepspraktijk van startende makers. Denk bijv. aan artistiek/zakelijke kennis- en netwerkdeling.
 • Je hebt een relevant netwerk in en/of buiten ’s-Hertogenbosch.
 • Je bent een substantieel deel van de week aanwezig.
 • Je kan binnen een maand de boel inpakken, dus geen steenovens e.d.

Spreekt dit jou aan? Stuur dan je CV, portfolio/overzicht artistieke praktijk en motivatiebrief naar cultuur@s-hertogenbosch.nl.

In je brief geef je o.a. aan:

 • Wat je komt halen en brengen in de hub. Welke meerwaarde de hub heeft voor jou en jij voor de hub. Hoe jij bijdraagt aan de community.
 • Wat jouw aanwezigheid in de hub bijdraagt aan de ontwikkeling van de startende makers.
 • Hoe je de creatieve hub ziet in relatie tot de buurt/omgeving.
 • Hoe je werkt en wat voor jou een fijne werkruimte is.
 • Hoe vaak je aanwezig bent in de hub (en mogelijk welke dagen/dagdelen).

New opportunity for creative makers in Den Bosch! Sign up now! 

Soon we will open a new creative hub in on the Hofstedenlaan. lt will be a place for makers in visual and performing arts. In this creative hub about 25 starting makers (and recent graduates of St. Joost and Koningstheateracademie (part of Avans Creative lnnovation)) will get a studio. In addition, space will also be made for more established makers and initiatives. This to ensure a cross­over in experience and knowledge. We also invite supporting companies for the creative sector. In addition to workspace, we offer a substantive program that we will develop together, with the residents of the creative hub. With this we support the business side of the professional practice of the participants. 

Collaboration and sharing knowledge

To achieve a successful creative hub, all participants form a community open to collaboration and sharing knowledge. With each other but also with the environment and the city of ’s-Hertogenbosch. From the creative hub, initiatives are developed with and/or for the neighborhood. Avans Hogeschool also offers education for students of both the (small) art academy and the Business lnnovation program. There is also a multifunctional space where the users of the building can meet and for exhibitions and performances. 

Do you have interest and would you like to participate? Then apply quickly. We ask you to write a motivation and an overview of your work. A committee will make a selection from the interested parties to arrive at a suitable community, with a good mix of starting and established makers/organizations or institutions. Registration is open until Oct. 1. Read the procedure below.

Viewing venue

Do you still have questions or would you like to see the venue? On Tuesday, September 26, 2023, we will host an on-site viewing event at 4:30 pm. Sign up to participate. 

Sign up

Terms and procedure

 • The cost is about €200 per month for a place in the hub, regardless of square footage. This will be collaboratively structured.
 • Workspaces (classrooms of 50-60m2) will be shared by different makers. Who can work where will be determined collectively.
 • The members of this hub have to relate to each other and the neighborhood.
 • Avans is part of the hub with students and a research lab.
 • This is a temporary building.Therefore, there is a one-month notice period. So your working practice should fit a temporary building (within one month the place should be able to be empty). But for the next 3.5 years (until January 2027) the re are no new plans for the building.
 • The large gym of the school building is not part of the hub. In fact, it is still in use as a gym for the school.
 • The property is in the middle of a residential neighborhood. You are expected to be a good neighbor (with regard to noise, cleaning up and storing bikes, etc.).
 • Due to the parking situation, the wish is that you come by bike or public transport as much as possible.

Apply before October 1, 2023 by submitting your motivation and overview of your work practice (CV, portfolio or overview artistic work practice), showing us the points be low.

Do you have questions about this procedure? Please contact Jur Jacobs at cultuur@s­hertogenbosch.nl

Who are we looking for?

1. Start-up makers

 • You are working professionally in one or more areas within or related to the visual or performing arts.
 • You are at the start of your professional practice as an artist/creative maker.
 • You would like to participate in the training program ± 1 day per 2 months.
 • You live in, have your working area in or have followed your art education in ’s-Hertogenbosch.
 • You like to be part of a community. You share with and learn from other makers and want to relate to the environment of the creative hub.
 • You want to use the workspace a lot and attend regularly.
 • You can pack things up within a month, so no brick kilns etc.

Are you interested? Send your resume, portfolio/overview of artistic practice and motivation letter to cultuur@s­hertogenbosch.nl

In your letter you will specify, among other things: 

 • What do you bring to the hub. What added value the hub has for you and you for the hub. How do you imagine this community?
 • How you imagine the creative hub in relation to the neighborhood/environment.
 • How you work and what is a nice workspace for you.
 • How often you attend the hub (and possibly which days/parts of the day).
 • What you need for the content program.

2. Other makers and organizations

 • You are a professional maker or (supporting) organization working in the cultural sector.
 • You want to contribute to the community in general, and specifically to the professional practice of emerging makers. Think for example of artistic/business knowledge and network sharing.
 • You have a relevant network in and/or outside ’s-Hertogenbosch.
 • You are present for a substantial part of the week.
 • You can wrap things up within a month, so no brick ovens etc.

Are you interested? Send your resume, portfolio/overview of artistic practice and motivation letter to cultuur@s­hertogenbosch.nl

In your letter you will specify, among other things: 

 • What do you bring to the hub. What added value the hub has for you and you for the hub. How you contribute to the community.
 • What your presence in the hub contributes to the development of startup makers.
 • How you see the creative hub in relation to the neighborhood/area.
 • How you work and what is a nice workspace for you.
 • How aften you are present in the hub (and possibly which days/parts of the day).