Kanaalboulevard

We hebben de laatste tijd veel vragen vanuit bewoners gekregen over de herinrichting van de Zuid-Willemsvaart tot Kanaalboulevard. Mensen weten dat er voor 2018 geld gereserveerd is en zijn benieuwd naar de stand van zaken en de aanpak. Zij vragen in hoeverre zij betrokken worden en spreken de wens uit om mee te mogen praten over de herinrichting van `hun straat’.

Binnenstadring
De binnenstadring is de driehoek van wegen om het historische centrum waar een herinrichting is voorzien met een snelheidsregime van 30 kilometer per uur. Hiertoe heeft de gemeenteraad in 2013 en 2014 besloten. Het doel van de aanpak van de binnenstadring is het weren van het doorgaande verkeer op deze route, waardoor de bereikbaarheid van de binnenstad voor bestemmingsverkeer en Openbaar Vervoer beter wordt. De afname van de hoeveelheid verkeer leidt daarnaast ook tot positieve leefbaarheidseffecten (lucht, geluid, veiligheid).

Snelheid
In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de snelheid op een deel van de binnenstadring, namelijk  de Oranjeboulevard (Koningsweg), niet naar 30 kilometer per uur te verlagen, maar op de huidige 50 kilometer per uur te houden. Inmiddels is een nieuwe motie door meerdere fracties ingediend en heeft de gemeenteraad op 6 maart 2018 de motie “Oranjeboulevard 30 km/u” aangenomen. Dat betekent dat de Oranjeboulevard 30 km/u krijgt en dat nader onderzoek moet plaats vinden naar het materiaal gebruik (klinkers of asfalt) op de Koningsweg. Het Julianaplein krijgt vooralsnog asfalt.

Materiaalgebruik
De binnenstadring willen we als zodanig ook herkenbaar laten zijn: minder een verkeersgebied en meer een verblijfsgebied. Daarbij hoort een ander ontwerp en andere materialen. Daartoe is eerder het handboek Binnenstadring door de gemeenteraad vastgesteld. In dit handboek wordt voorgesteld de Binnenstadring uit te voeren met materialen die passen bij de binnenstad: gebakken klinkers en natuursteen, lage lichtmasten, etc. Voor de Oranjeboulevard wordt een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van dit materiaalgebruik voor geluid- en/of trillinghinder De daaruit volgende keuze voor materiaalgebruik en dan met name het type bestrating zal ook een weerslag  hebben op de Kanaalboulevard en Vestingboulevard.

Kanaalboulevard
De herinrichting van de Zuid-Willemsvaart als één van de drie boulevards (zijden) van de binnenstadring noemen wij de Kanaalboulevard. We maken onderscheid in twee delen:

· Oost: het deel vanaf Kardinaal van Rossumplein tot aan Hinthamerstraat/Sluis 0.
· West: het deel vanaf Kardinaal van Rossumplein tot aan Citadellaan/Orthenbrug. Dit deel wordt meegenomen in de gebiedsontwikkeling van het Gasthuiskwartier. Aansluitend aan de bouw van de woningen wordt hier ook de omringende openbare ruimte heringericht (planning is realisatie in 2020/2021).

Stand van zaken
Er is in de gemeentelijke begroting in 2018 geld gereserveerd voor de realisatie van de Kanaalboulevard-Oost. We maken in 2018 inderdaad een start met de planvorming, maar de realisatie zelf vindt op zijn vroegst in 2019 plaats. Bij de planning van de realisatie moeten we rekening houden met de planning van aangrenzende projecten zoals Gasthuiskwartier en Sluis 0. Daarnaast nemen we uiteraard de ambities uit het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark mee in de uitwerking.

De ontwerpuitgangspunten zijn in principe vastgelegd in het Handboek binnenstadring dat in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt is de snelheid van 30 km/uur. De ontwerpuitgangspunten zijn verder uitgewerkt in een concept Inrichtingsplan (vastgesteld door de gemeenteraad in 2014). Dit concept Inrichtingsplan is het uitgangspunt voor de verdere uitwerking om tot realisatie over te kunnen gaan.

Aanpak
Voordat we starten met het ontwerpproces, gaan we graag met omwonenden en belanghebbenden in gesprek. Na een eerste openbare startbijeenkomst willen we uit de aanwezigen een werkgroep formeren waarmee we gezamenlijk het verdere ontwerpproces (doorlooptijd ongeveer 4 maanden) willen doorlopen. Vervolgens zullen we het ontwerp ook weer aan iedereen presenteren.  Daarna wordt een formele procedure doorlopen voor een verkeersbesluit gekoppeld aan wijzigingen in de snelheid of het aantal parkeerplaatsen.​

De startbijeenkomst willen we voor de zomer houden in juni 2018. We gaan ervan uit dat op dat moment het nieuwe college reeds is gestart en dat er al meer duidelijkheid is over de onderzoeken naar de effecten van de verschillende bestratingsmaterialen, die we, conform motie, laten uitvoeren in het kader van de Oranjeboulevard. Ook voor de Kanaalboulevard wordt overwogen tegelijkertijd of volgtijdelijk een dergelijk onderzoek uit te voeren.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met William Jans: 073-6155863 of w.jans@s-hertogenbosch.nl

Huidige en toekomstige profiel kanaalboulevard Oost (uit Handboek Binnenstadring, 2013)