Groen en Klimaatbestendig ‘s-Hertogenbosch

Deze week heeft de gemeente een visie over ‘Groen en Klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch’ uitgebracht. ‘s-Hertogenbosch is een groene gemeente en daar zijn wij trots op. Groen is nodig, gezond en mooi. We zetten dan ook in om ‘s-Hertogenbosch nog klimaatbestendiger, groener en biodivers te maken. Samen met inwoners en partners is deze visie opgesteld. Hiermee willen we nieuwe plannen en ontwikkelingen mogelijk maken om de gemeente voor te bereiden op de klimaatveranderingen die nu al gaande is.

Infographic 1 Klimaatadaptatie

Wat is klimaatadaptatie precies?

Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Daarbij willen we de schadelijke gevolgen ervan beperken. Het weer wordt extremer en die trend zet door. Dit heeft grote invloed op landbouw, natuur, gezondheid en economie. De biodiversiteit is wereldwijd fors afgenomen en er is steeds meer schade door extreme buien, hitte en droogte. De klimaatscenario’s van het KNMI laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers met meer hete dagen.

Wat gaan we doen?

Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hier staan acties en activiteiten in die we samen met partners gaan uitvoeren. In grote lijnen is dat:

  • nog meer dan nu wateroverlast en hitte opvangen
  • Biodiversiteit vergroten, groen dichterbij de inwoners realiseren
  • meer natuurwaarden realiseren, ook in het buitengebied

Uitvoeringsprogramma – Wat gaan we doen?

Groen is verplicht

Als gemeente voeren we zelf gericht het uitvoeringsprogramma uit. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en projecten stimuleren we de aanleg van groen en natuurinclusief bouwen. We gaan minder verharding aanleggen in de wijken en meer groen en bomen planten. Dat is nodig om wateroverlast en hitte op te vangen. Om dit mogelijk te maken, leggen we groennorm vast in de verordening Bomen, Water en Groen.  Hiermee willen we garanderen dat alle nieuwbouwontwikkelingen groen en klimaatbestendig zijn.

Samenwerken aan een groene en waterrijke leefomgeving

Een sterke samenwerking in de gemeente is nodig. Dan hebben we het over inwoners, bestuurs-, buurt- en wijkraden, natuur- en  landbouworganisaties, waterschappen, bedrijfsleven, woningbouwcoöperaties en onderwijsinstellingen. Deze partners werken dagelijks aan projecten om het groen in de gemeente in stand te houden of te versterken.