Gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta naar gemeenteraad

In de Noordelijke Spoorzone ziet het college kansen voor prachtige gebiedsontwikkelingen. Op de plek waar de Dommel en Aa samenvloeien in de Dieze, willen we de Bossche Stadsdelta laten ontstaan. En even verderop ontstaat op het voormalig EKP-terrein een levendig, stedelijk woongebied met aandacht voor groen en duurzame en toekomstgerichte mobiliteit. Beide ontwikkelingen legt het college voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Mike van der Geld over de Bossche Stadsdelta: “We hebben in ons voorstel voor het Gebiedsperspectief verbeteringen verwerkt naar aanleiding van reacties. Ik ben trots op het plan dat nu voorligt en blij met de betrokkenheid van inwoners en professionals. Dit plan brengt de potentie van het gebied heel mooi in beeld. We willen van de Bossche Stadsdelta een aantrekkelijk en levendig gebied maken dat een nieuwe kwaliteit aan ’s-Hertogenbosch toevoegt. En in de gebiedsontwikkeling zetten we hoog in op duurzaamheid."

Ontmoeting en water

In de Bossche Stadsdelta wordt water de grote verbinder. Een Rondje Waterplein is bijna 2 kilometer lang en brengt je van de zuidoever naar de noordoever. Tegelijk bieden we ruimte voor het water, om in te spelen op het veranderend klimaat. De Diezebrug? De huidige verdwijnt, en er komt een nieuwe lage brug op een andere plek.  verplaatsing van de brug maakt het gebied meer toegankelijk, en zo ontstaat er een prachtig gebied dat uitnodigt voor ontmoeting. De Citadel en omgeving wordt hierdoor in al haar cultuurhistorie beter zichtbaar.

Wonen, werken en cultuur

Het gebied willen we ontwikkelen met een gevarieerd woningaanbod dat bij de mix van functies past. We denken nu aan ongeveer 1300 woningen. Met daarin een verdeling van sociale en middeldure woningen, en aanbod in de vrije sector. Naast het wonen, is er straks ook volop aanbod van werkomgevingen en cultuur. Alles bij elkaar zo ongeveer 45.000 m2. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige aanbod. De verhouding tussen commercieel en niet-commercieel werken en cultuur gaat richting fifty-fifty, zodat er aanzienlijk meer ruimte voor non-profit-initiatieven ontstaat.

Wat ging hieraan vooraf?

Nadat het college haar ambities heeft uitgesproken volgde een uitgebreid participatietraject vanaf november 2019. In juni dit jaar is het concept Gebiedsperspectief ter inzage gelegd. Er zijn 20 inspraakreacties binnengekomen. Bijna alle insprekers onderschrijven de ambities van het Gebiedsperspectief. Ook waren er enkele kritische kanttekeningen. Die gingen o.a. over de nieuwe brug, verkeerskeuzes en effecten op de leefbaarheid in het gebied. Deze hebben geleid tot een aanpassing of verduidelijking in het Gebiedsperspectief. 

Hoe verder? 

De planning is als volgt. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de raadsvergadering op 8 december 2020. In dezelfde raadsvergadering staat ook het Ruimtelijk en Functioneel kader en het beeldkwaliteitplan van het naastgelegen EKP-terrein op de agenda. Voorafgaand aan deze raadsvergadering kunt u uw mening geven over het raadsvoorstel tijdens Informeren en Ontmoeten op 16 november 2020.