Duurzaamheidsjaarverslag 2021

’s-Hertogenbosch is op weg naar een duurzame gemeente. In het jaar 2021 is veel bereikt en in gang gezet. Dit is terug te lezen in het Duurzaamheidsjaarverslag 2021. De ontwikkeling is in cijfers en andere gegevens te vinden in de Duurzaamheidsmonitor.

De vier nieuwe windmolens bij De Rietvelden vormen de meest zichtbare markering van een bijzonder jaar. De gemeenteraad heeft belangrijke besluiten genomen voor de toekomst. Zo heeft zij de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin waarin staat beschreven hoeveel grootschalige zonne- en windenergie tot 2030 zal worden gerealiseerd.

‘Wij voeren onze plannen voor grootschalige energieopwekking voornamelijk uit in de Duurzame Polder. Daarnaast hebben wij een uitvraag uitgezet voor zonnevelden op land. Hiermee maken we onze papieren ambities concreet en komt onze energietransitie flink op stoom. Daar kunnen we trots op zijn’, aldus wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat).

Energiearmoede

Zonnepanelen en windmolens helpen onze CO2-uitstoot te verminderen. Maar we zullen ook ons energieverbruik moeten terugdringen. Met de stijgende energiekosten is dat een urgente opgave. ‘Energiearmoede is in 2021 hoog op de agenda gekomen. In 2021 hebben alle huurders een tegoedbon ontvangen voor energiebesparende maatregelen. In 2022 wordt de aanpak voor energiebesparing verder uitgebreid, onder andere met subsidie van het Rijk’, aldus wethouder Van der Geld.

Groen

De klimaatverandering dwingt ons ook om ons voor te bereiden op extreme hitte, droogte of juist wateroverlast. Hiervoor heeft de raad in 2021 de Visie ’s-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig vastgesteld. Daarin staat onder andere een ‘groennorm’, waarmee wordt gezorgd voor een minimale oppervlakte groen bij de aanleg van verhard oppervlak.

Mobiliteit

Ook op het gebied van duurzame mobiliteit is veel bereikt. In het jaarverslag is te zien dat het aantal elektrische voertuigen in 2021 is toegenomen met 47%. De gemeente stimuleert elektrisch vervoer met de aanleg van laadpalen in de openbare ruimte. Inwoners hebben meegedacht over de locaties van deze laadpalen. In 2021 is ook weer veel aandacht geweest voor de fiets. Onder de vlag ‘Lekker Onderweg’ zijn een aantal online en offline acties uitgevoerd om de voordelen van fietsen te benadrukken en de fietser in het zonnetje te zetten.

Ondanks deze mooie resultaten moeten we ons niet te snel rijk rekenen, volgens wethouder Van der Geld. ‘De klimaatcrisis wordt steeds zichtbaarder en voelbaarder. Het raakt niet alleen onze leefomgeving, maar ook onze portemonnee. Het is onze taak als gemeente om te voorkomen dat de meest kwetsbaren daarbij het hardst worden getroffen. Bovendien kunnen we allemaal ons steentje bijdragen, door vooral energie te besparen.’

Het Duurzaamheidsjaarverslag en de Duurzaamheidsmonitor staan op deze pagina. De belangrijkste resultaten zijn te lezen op de vier thema’s uit de Visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch: een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving, CO2-neutrale gemeente, waardebehoud van grondstoffen en duurzame mobiliteit.